top of page

药师经 (The Medicine Buddha Sutra)

药师琉璃光如来本愿功德经

yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé jīng


1.

如是我闻: 一时,薄伽梵游化诸国,至广严城,住乐音树下,与大苾刍众,八千人俱。菩萨摩诃萨三万六千,及国王、大臣、婆罗门、居士,天、龙、药叉,人非人等,无量大众,恭敬围绕,而为说法。

rú shì wǒ wén : yī shí , báo qié fàn yóu huà zhū guó , zhì guǎng yán chéng , zhù yuè yīn shù xià , yǔ dà bì chú zhòng , bā qiān rén jù 。pú sà mó hē sà sān wàn liù qiān , jí guó wáng 、 dà chén 、 pó luó mén 、 jū shì , tiān 、 lóng 、 yào chā , rén fēi rén děng , wú liáng dà zhòng , gōng jìng wéi rào , ér wéi shuō fǎ 。


2.

尔时,曼殊室利法王子,承佛威神,从座而起,偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合掌,白言:“世尊,惟愿演说如是相类诸佛名号,及本大愿,殊胜功德,令诸闻者,业障销除。为欲利乐(lè)像法转时,诸有情故。”

ěr shí , màn shū shì lì fǎ wáng zǐ , chéng fó wēi shén , cóng zuò ér qǐ , piān tǎn yī jiān , yòu xī zhuó dì , xiàng báo qié fàn, qū gōng hé zhǎng , bái yán :“ shì zūn , wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào , jí běn dà yuàn , shū shèng gōng dé , líng zhū wén zhě , yè zhàng xiāo chú 。 wéi yù lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí , zhū yǒu qíng gù 。”


3.

尔时,世尊赞曼殊室利童子言:“善哉,善哉。曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,本愿功德,为拔业障所缠有情,利益安乐(lè)像法转时诸有情故。汝今谛听,极善思惟,当为汝说。”曼殊室利言:“唯然愿说,我等乐(yào)闻。”

ěr shí , shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán :“ shàn zāi , shàn zāi 。 màn shū shì lì , rǔ yǐ dà bēi , quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào , běn yuàn gōng dé , wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng , lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。 rǔ jīn dì tīng , jí shàn sī wéi , dāng wèi rǔ shuō 。” màn shū shì lì yán :“ wěi rán yuàn shuō , wǒ děng yào wén 。”


4.

佛告曼殊室利:东方去此过十殑伽沙等佛土,有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。曼殊室利,彼佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二大愿,令诸有情,所求皆得。

fó gào màn shū shì lì :“ dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ , yǒu shì jiè míng jìng liú lí, fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng、 zhèng děng jué 、 míng xíng yuán mǎn 、 shàn shì 、 shì jiān jiě 、 wú shàng zhàng fū 、 diào yù shì 、 tiān rén shī 、 fó 、 báo qié fàn。 màn shū shì lì , bǐ fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , běn xíng pú sà dào shí , fā shí èr dà yuàn , líng zhū yǒu qíng , suǒ qiú jiē dé 。


5(i).

第一大愿:愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明,炽然照曜无量无数无边世界。以三十二大丈夫相,八十随好,庄严其身。令一切有情,如我无异。

dì yī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí , zì shēn guāng míng,chì rán zhào yào wú liáng wú shù wú biān shì jiè 。 yǐ sān shí èr dà zhàng fū xiāng , bā shí suí hǎo, zhuāng yán qí shēn 。 líng yī qiē yǒu qíng , rú wǒ wú yì 。


5(ii).

第二大愿:愿我来世得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽,光明广大,功德巍巍,身善安住,焰网庄严,过于日月。幽冥众生,悉蒙开晓,随意所趣,作诸事业。

dì èr dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , shēn rú liú lí , nèi wài míng chè, jìng wú xiá huì, guāng míng guǎng dà , gōng dé wēi wēi , shēn shàn ān zhù , yàn wǎng zhuāng yán , guò yú rì yuè 。 yōu míng zhòng shēng , xī mēng kāi xiǎo , suí yì suǒ qù, zuò zhū shì yè 。


5(iii).

第三大愿:愿我来世得菩提时,以无量无边智慧方便,令诸有情,皆得无尽所受用物,莫令众生有所乏少。

dì sān dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , yǐ wú liáng wú biān zhì huì fāng biàn , líng zhū yǒu qíng, jiē dé wú jìn suǒ shòu yòng wù , mò líng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。


5(iv).

第四大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情行邪道者,悉令安住菩提道中。若行声闻、独觉乘者,皆以大乘而安立之。

dì sì dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng xíng (xíng) xié dào zhě , xī líng ān zhù pú tí dào zhōng 。 ruò xíng shēng wén 、 dú jué chéng zhě , jiē yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。


5(v).

第五大愿:愿我来世得菩提时,若有无量无边有情,于我法中修行梵行,一切皆令得不缺戒,具三聚戒。设有毁犯,闻我名已,还得清净,不堕恶趣(qū)。

dì wǔ dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò yǒu wú liáng wú biān yǒu qíng , yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn xíng , yī qiē jiē líng dé bù quē jiè , jù sān jù jiè 。 shè yǒu huǐ fàn , wén wǒ míng yǐ , huán dé qīng jìng , bù duò è qū。


5(vi).

第六大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,其身下劣,诸根不具,丑陋顽愚、盲聋喑哑、挛躄背偻、白癞癫狂、种种病苦。闻我名已,一切皆得端正黠慧,诸根完具,无诸疾苦。

dì liù dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , qí shēn xià liè , zhū gēn bù jù , chǒu lòu wán yú 、 máng lóng yīn yǎ、luán bì bèi lǚ、 bái lài diān kuáng 、 zhǒng zhǒng bìng kǔ 。 wén wǒ míng yǐ , yī qiē jiē dé duān zhèng xiá huì , zhū gēn wán jù , wú zhū jí kǔ 。


5(vii).

第七大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,无亲无家,贫穷多苦。我之名号,一经其耳,病悉得除,身心安乐。家属资具,悉皆丰足。乃至证得,无上菩提。

dì qī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , zhòng bìng bī qiē , wú jiù wú guī , wú yī wú yào , wú qīn wú jiā , pín qióng duō kǔ 。 wǒ zhī míng hào , yī jīng qí ěr , bìng xī dé chú , shēn xīn ān lè 。 jiā shǔ zī jù , xī jiē fēng zú 。 nǎi zhì zhèng dé , wú shàng pú tí 。


5(viii).

第八大愿:愿我来世得菩提时,若有女人,为女百恶之所逼恼,极生厌离,愿舍女身。闻我名已,一切皆得转女成男,具丈夫相,乃至证得无上菩提。

dì bā dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò yǒu nǚ rén , wéi nǚ bǎi è zhī suǒ bī nǎo , jí shēng yàn lí , yuàn shè nǚ shēn 。 wén wǒ míng yǐ , yī qiē jiē dé zhuǎn nǚ chéng nán , jù zhàng fū xiāng , nǎi zhì zhèng dé wú shàng pú tí 。

5(ix).

第九大愿:愿我来世得菩提时,令诸有情,出魔罥网,解脱一切外道缠缚。若堕种种恶见稠林,皆当引摄置于正见,渐令修习诸菩萨行,速证无上正等菩提。

dì jiǔ dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , líng zhū yǒu qíng , chū mó juàn wǎng , jiě tuō yī qiē wài dào chán fù。 ruò duò zhǒng zhǒng è jiàn chóu lín , jiē dāng yǐn shè zhì yú zhèng jiàn , jiàn líng xiū xí zhū pú sà xíng , sù zhèng wú shàng zhèng děng pú tí 。

5(x).

第十大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,王法所录,缧缚鞭挞,系闭牢狱,或当刑戮,及余无量灾难凌辱,悲愁煎迫,身心受苦。若闻我名,以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦。

dì shí dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , wáng fǎ suǒ lù ,léi fù biān tà, xì bì láo yù , huò dāng xíng lù, jí yú wú liáng zāi nán líng rǔ , bēi chóu jiān pò , shēn xīn shòu kǔ 。 ruò wén wǒ míng , yǐ wǒ fú dé wēi shén lì gù , jiē dé jiě tuō yī qiē yōu kǔ 。


5(xi).

第十一大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,饥渴所恼,为求食故,造诸恶业。得闻我名,专念受持,我当先以上妙饮食,饱足其身。后以法味,毕竟安乐而建立之。

dì shí yī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , jī kě suǒ nǎo , wéi qiú shí gù , zào zhū è yè 。 dé wén wǒ míng , zhuān niàn shòu chí , wǒ dāng xiān yǐ shàng miào yǐn shí , bǎo zú qí shēn 。 hòu yǐ fǎ wèi , bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。


5(xii).

第十二大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,贫无衣服,蚊虻寒热,昼夜逼恼。若闻我名,专念受持,如其所好,即得种种上妙衣服,亦得一切宝庄严具,花鬘涂香,鼓乐(yuè)众伎,随心所玩,皆令满足。

dì shí èr dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , pín wú yī fú , wén méng hán rè , zhòu yè bī nǎo 。 ruò wén wǒ míng , zhuān niàn shòu chí , rú qí suǒ hào, jí dé zhǒng zhǒng shàng miào yī fú , yì dé yī qiē bǎo zhuāng yán jù , huā mán tú xiāng , gǔ yuè zhòng jì, suí xīn suǒ wán, jiē líng mǎn zú 。

6.

曼殊室利,是为彼世尊药师琉璃光如来、应、正等觉,行菩萨道时,所发十二微妙上愿。”

màn shū shì lì , shì wéi bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng 、 zhèng děng jué , xíng pú sà dào shí , suǒ fā shí èr wēi miào shàng yuàn 。”


7.

“复次,曼殊室利,彼世尊药师琉璃光如来,行菩萨道时所发大愿,及彼佛土功德庄严,我若一劫,若一劫余,说不能尽。然彼佛土,一向清净,无有女人,亦无恶趣,及苦音声。琉璃为地,金绳界道,城阙宫阁、轩窗罗网,皆七宝成。亦如西方极乐世界,功德庄严,等无差别。于其国中,有二菩萨摩诃萨:一名日光遍照,二名月光遍照,是彼无量无数菩萨众之上首,悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。是故曼殊室利,诸有信心善男子、善女人等,应当愿生彼佛世界。”

“fù cì , màn shū shì lì , bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , xíng pú sà dào shí suǒ fā dà yuàn , jí bǐ fó tǔ gōng dé zhuāng yán , wǒ ruò yī jié , ruò yī jié yú , shuō bù néng jìn 。 rán bǐ fó tǔ , yī xiàng qīng jìng , wú yǒu nǚ rén , yì wú è qù , jí kǔ yīn shēng 。 liú lí wéi dì , jīn shéng jiè dào , chéng què gōng gé 、 xuān chuāng luó wǎng , jiē qī bǎo chéng 。 yì rú xī fāng jí lè shì jiè , gōng dé zhuāng yán, děng wú chà bié 。 yú qí guó zhōng , yǒu èr pú sà mó hē sà : yī míng rì guāng biàn zhào, èr míng yuè guāng biàn zhào , shì bǐ wú liáng wú shù pú sà zhòng zhī shàng shǒu , xī néng chí bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhèng fǎ bǎo zàng。 shì gù màn shū shì lì , zhū yǒu xìn xīn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yīng dāng yuàn shēng bǐ fó shì jiè 。”


8.

尔时,世尊复告曼殊室利童子言:“曼殊室利,有诸众生,不识善恶,惟怀贪吝,不知布施,及施果报,愚痴无智,阙于信根,多聚财宝,勤加守护。见乞者来,其心不喜。设不获已而行施时,如割身肉,深生痛惜。复有无量悭贪有情,积集资财,于其自身尚不受用,何况能与父母妻子、奴婢作使,及来乞者?

ěr shí , shì zūn fù gào màn shū shì lì tóng zǐ yán :“ màn shū shì lì , yǒu zhū zhòng shēng , bù shí shàn è, wéi huái tān lìn, bù zhī bù shī , jí shī guǒ bào , yú chī wú zhì , quē yú xìn gēn , duō jù cái bǎo,qín jiā shǒu hù 。 jiàn qǐ zhě lái , qí xīn bù xǐ 。 shè bù huò yǐ ér xíng shī shí , rú gē shēn ròu , shēn shēng tòng xī 。 fù yǒu wú liáng qiān tān yǒu qíng , jī jí zī cái , yú qí zì shēn shàng bù shòu yòng, hé kuàng néng yǔ fù mǔ qī zǐ 、 nú bì zuò shǐ , jí lái qǐ zhě ?

9.

彼诸有情,从此命终,生饿鬼界,或傍生趣。由昔人间,曾得暂闻药师琉璃光如来名故,今在恶趣,暂得忆念彼如来名,即于念时,从彼处没(mò),还(huán)生人中。得宿命念,畏恶趣苦。不乐(yào)欲乐(lè),好(hào)行惠施,赞叹施者。一切所有,悉无贪惜。渐次尚能以头目手足、血肉身分施来求者,况余财物。

bǐ zhū yǒu qíng , cóng cǐ mìng zhōng , shēng è guǐ jiè , huò páng shēng qù 。 yóu xī rén jiān , zēng dé zàn wén yào shī liú lí guāng rú lái míng gù , jīn zài è qù , zàn dé yì niàn bǐ rú lái míng , jí yú niàn shí, cóng bǐ chǔ mò, huán shēng rén zhōng 。 dé sù mìng niàn , wèi è qù kǔ 。 bù yào yù lè, hào xíng huì shī , zàn tàn shī zhě 。 yī qiē suǒ yǒu , xī wú tān xī 。 jiàn cì shàng néng yǐ tóu mù shǒu zú 、 xuè ròu shēn fèn shī lái qiú zhě , kuàng yú cái wù 。

10.

复次,曼殊室利,若诸有情,虽于如来受诸学处,而破尸罗。有虽不破尸罗,而破轨则。有于尸罗、轨则,虽得不坏,然毁正见。有虽不毁正见,而弃多闻,于佛所说契经深义不能解了。有虽多闻,而增上慢。由增上慢覆蔽心故,自是非他,嫌谤正法,为魔伴党。如是愚人,自行邪见,复令无量俱胝有情,堕大险坑。此诸有情,应于地狱、傍生、鬼趣,流转无穷。

fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , suī yú rú lái shòu zhū xué chǔ , ér pò shī luó 。 yǒu suī bù pò shī luó , ér pò guǐ zé 。 yǒu yú shī luó 、 guǐ zé , suī dé bù huài , rán huǐ zhèng jiàn 。 yǒu suī bù huǐ zhèng jiàn , ér qì duō wén , yú fó suǒ shuō qì jīng shēn yì bù néng jiě liǎo 。 yǒu suī duō wén , ér zēng shàng màn 。 yóu zēng shàng màn fù bì xīn gù , zì shì fēi tā , xián bàng zhèng fǎ , wéi mó bàn dǎng 。 rú shì yú rén , zì xíng xié jiàn , fù líng wú liáng jù zhī yǒu qíng , duò dà xiǎn kēng 。 cǐ zhū yǒu qíng , yīng yú dì yù 、 bàng shēng 、 guǐ qù , liú zhuǎn wú qióng 。

11.

若得闻此药师琉璃光如来名号,便舍恶行,修诸善法,不堕恶趣。设有不能舍诸恶行,修行善法,堕恶趣者,以彼如来本愿威力,令其现前暂闻名号,从彼命终,还生人趣。得正见精进,善调意乐。便能舍家,趣于非家。如来法中,受持学处,无有毁犯。正见多闻,解甚深义,离增上慢,不谤正法,不为魔伴。渐次修行诸菩萨行,速得圆满。

ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , biàn shè è xíng , xiū zhū shàn fǎ , bù duò è qù 。 shè yǒu bù néng shè zhū è xíng , xiū xíng shàn fǎ , duò è qù zhě , yǐ bǐ rú lái běn yuàn wēi lì , líng qí xiàn qián zàn wén míng hào , cóng bǐ mìng zhōng , huán (huán) shēng rén qù 。 dé zhèng jiàn jīng jìn, shàn diào (tiáo) yì lè (lè)。 biàn néng shè jiā , qū yú fēi jiā 。 rú lái fǎ zhōng , shòu chí xué chǔ, wú yǒu huǐ fàn 。 zhèng jiàn duō wén , jiě shèn shēn yì , lí zēng shàng màn , bù bàng zhèng fǎ , bù wéi mó bàn 。 jiàn cì xiū xíng zhū pú sà xíng , sù dé yuán mǎn 。


12.

复次,曼殊室利,若诸有情,悭贪嫉妒,自赞毁他,当堕三恶趣中,无量千岁,受诸剧苦。受剧苦已,从彼命终,来生人间,作牛马驼驴,恒被鞭挞,饥渴逼恼。又常负重,随路而行。或得为人,生居下贱,作人奴婢,受他驱役,恒不自在。若昔人中,曾闻世尊药师琉璃光如来名号,由此善因,今复忆念,至心归依。以佛神力,众苦解脱,诸根聪利,智慧多闻,恒求胜法,常遇善友,永断魔罥,破无明殼(què),竭烦恼河,解脱一切生老病死,忧悲苦恼。

fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , qiān tān jí dù, zì zàn huǐ tā , dāng duò sān è qù zhōng , wú liáng qiān suì , shòu zhū jù kǔ 。 shòu jù kǔ yǐ , cóng bǐ mìng zhōng , lái shēng rén jiān, zuò niú mǎ tuó lǘ, héng bèi biān tà, jī kě bī nǎo 。 yòu cháng fù zhòng, suí lù ér xíng 。 huò dé wéi rén , shēng jū xià jiàn , zuò rén nú bì , shòu tā qū yì , héng bù zì zài 。 ruò xī rén zhōng , zēng wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , yóu cǐ shàn yīn , jīn fù yì niàn, zhì xīn guī yī 。 yǐ fó shén lì , zhòng kǔ jiě tuō , zhū gēn cōng lì , zhì huì duō wén , héng qiú shèng fǎ , cháng yù shàn yǒu , yǒng duàn mó juàn, pò wú míng què, jié fán nǎo hé , jiě tuō yī qiē shēng lǎo bìng sǐ , yōu bēi kǔ nǎo 。


13.

复次,曼殊室利,若诸有情,好喜乖离,更(gēng)相斗(dòu)讼(sòng),恼乱自他,以身语意,造作增长种种恶业,展转常为不饶益事,互相谋害。告召(zhào)山林树冢(zhǒng)等神。杀诸众生,取其血肉,祭祀(sì)药叉、罗刹(chà)娑(suō)等。书怨人名,作其形像,以恶咒术,而咒诅(zǔ)之。厌(yā)媚蛊(gǔ)道,咒起尸鬼,令断彼命,及坏其身。是诸有情,若得闻此药师琉璃光如来名号,彼诸恶事,悉不能害。一切展转,皆起慈心。利益安乐,无损恼意,及嫌(xián)恨心。各各欢悦,于自所受,生于喜足。不相侵凌,互为饶益。

fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , hǎo xǐ guāi lí , gēng xiāng dòu sòng, nǎo luàn zì tā , yǐ shēn yǔ yì , zào zuò zēng cháng zhǒng zhǒng è yè , zhǎn zhuǎn cháng wéi bù ráo yì shì , hù xiāng móu hài 。 gào zhào shān lín shù zhǒng děng shén 。 shā zhū zhòng shēng , qǔ qí xuè ròu , jì sì yào chā 、 luó chà suō děng 。 shū yuàn rén míng , zuò qí xíng xiàng , yǐ è zhòu shù , ér zhòu zǔ zhī 。 yā mèi gǔ dào , zhòu qǐ shī guǐ , líng duàn bǐ mìng , jí huài qí shēn 。 shì zhū yǒu qíng , ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , bǐ zhū è shì , xī bù néng hài 。 yī qiē zhǎn zhuǎn , jiē qǐ cí xīn 。 lì yì ān lè , wú sǔn nǎo yì , jí xián hèn xīn 。 gè gè huān yuè , yú zì suǒ shòu , shēng yú xǐ zú 。 bù xiāng qīn líng , hù wéi ráo yì 。


14.

复次,曼殊室利,若有四众:苾(bì)刍(chú)、苾(bì)刍(chú)尼、邬(wū)波索迦、邬(wū)波斯迦,及余净信善男子、善女人等,有能受持八分斋戒,或经一年,或复三月,受持学处,以此善根,愿生西方极乐世界无量寿佛所,听闻正法,而未定者。若闻世尊药师琉璃光如来名号,临命终时,有八菩萨,其名曰:文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、无尽意菩萨、宝檀华菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨。是八菩萨,乘神通来,示其道路,即于彼界种种杂色众宝花中,自然化生。

fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu sì zhòng : bì chú、 bì chú ní 、 wū bō suǒ jiā 、 wū bō sī jiā , jí yú jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yǒu néng shòu chí bā fēn zhāi jiè , huò jīng yī nián , huò fù sān yuè , shòu chí xué chǔ , yǐ cǐ shàn gēn , yuàn shēng xī fāng jí lè shì jiè wú liáng shòu fó suǒ , tīng wén zhèng fǎ , ér wèi dìng zhě 。 ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , lín mìng zhōng shí , yǒu bā pú sà , qí míng yuē : wén shū shī lì pú sà 、 guān shì yīn pú sà 、 dé dà shì pú sà 、 wú jìn yì pú sà 、 bǎo tán huá pú sà 、 yào wáng pú sà 、 yào shàng pú sà 、 mí lè pú sà 。 shì bā pú sà , chéng shén tōng lái , shì qí dào lù , jí yú bǐ jiè zhǒng zhǒng zá sè zhòng bǎo huā zhōng , zì rán huà shēng 。


15.

或有因此生于天上,虽生天中,而本善根亦未穷尽,不复更(gèng)生诸余恶趣。天上寿尽,还生人间,或为轮王,统摄四洲,威德自在,安立无量百千有情于十善道。或生刹(chà)帝利、婆罗门、居士大家,多饶财宝,仓库盈溢,形相端严,眷属具足,聪明智慧,勇健威猛,如大力士。若是女人,得闻世尊药师如来名号,至心受持,于后不复更受女身。

huò yǒu yīn cǐ shēng yú tiān shàng , suī shēng tiān zhōng , ér běn shàn gēn yì wèi qióng jìn , bù fù gèng shēng zhū yú è qù 。 tiān shàng shòu jìn , huán shēng rén jiān , huò wéi lún wáng , tǒng shè sì zhōu , wēi dé zì zài , ān lì wú liáng bǎi qiān yǒu qíng yú shí shàn dào 。 huò shēng chà dì lì 、 pó luó mén 、 jū shì dà jiā , duō ráo cái bǎo , cāng kù yíng yì , xíng xiāng duān yán , juàn shǔ jù zú , cōng míng zhì huì , yǒng jiàn wēi měng , rú dà lì shì 。 ruò shì nǚ rén , dé wén shì zūn yào shī rú lái míng hào , zhì xīn shòu chí , yú hòu bù fù gēng shòu nǚ shēn 。


16.

复次,曼殊室利,彼药师琉璃光如来得菩提时,由本愿力,观诸有情,遇众病苦,瘦疟(nüè)、干(gān)消、黄热等病,或被厌(yā)魅、蛊(gǔ)道所中(zhòng),或复短命,或时横(hèng)死,欲令是等病苦消除,所求愿满。时彼世尊入三摩地,名曰灭除一切众生苦恼。既入定已,于肉髻(jì)中出大光明,光中演说大陀罗尼咒曰:

fù cì , màn shū shì lì , bǐ yào shī liú lí guāng rú lái dé pú tí shí , yóu běn yuàn lì , guān zhū yǒu qíng , yù zhòng bìng kǔ , shòu nüè、 gān xiāo 、 huáng rè děng bìng , huò bèi yā mèi 、 gǔ dào suǒ zhòng, huò fù duǎn mìng , huò shí hèng sǐ , yù líng shì děng bìng kǔ xiāo chú , suǒ qiú yuàn mǎn 。 shí bǐ shì zūn rù sān mó dì , míng yuē miè chú yī qiē zhòng shēng kǔ nǎo 。 jì rù dìng yǐ , yú ròu jì zhōng chū dà guāng míng , guāng zhōng yǎn shuō dà tuó luó ní zhòu yuē :


17.

南(nan)谟(mo)薄(bo)伽(qie)伐(fa)帝(di)鞞(pi)杀(sha)社(she)

窭(ju)噜(lu)薜(pi)琉(liu)璃(li)钵(bo)喇(la)婆(po)

喝(he)啰(la)阇(she)也(ye)怛(da)他(tuo)揭(jie)多(duo)也(ye)

阿(a)啰(la)喝(he)帝(di)三(san)藐(miao)三(san)勃(bo)陀(tuo)耶(ye)

怛(da)姪(zhi)他(tuo)唵(ong)鞞(pi)杀(sha)逝(shi)

鞞(pi)杀(sha)逝(shi)鞞(pi)杀(sha)社(she)

三(san)没(mo)揭(jie)帝(di)莎(suo)诃(he)


18.

尔时,光中说此咒已,大地震动,放大光明,一切众生病苦皆除,受安隐乐。

ěr shí , guāng zhōng shuō cǐ zhòu yǐ , dà dì zhèn dòng , fàng dà guāng míng , yī qiē zhòng shēng bìng kǔ jiē chú , shòu ān wěn lè 。


19.

曼殊室利,若见男子、女人,有病苦者,应当一心为彼病人,清净澡漱(shù),或食、或药、或无虫水,咒一百八遍,与彼服食,所有病苦,悉皆消灭。若有所求,至心念诵,皆得如意,无病延年。命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提。是故曼殊室利,若有男子、女人,于彼药师琉璃光如来,至心殷(yīn)重恭敬供养者,常持此咒,勿令废忘。

màn shū shì lì , ruò jiàn nán zǐ 、 nǚ rén , yǒu bìng kǔ zhě , yīng dāng yī xīn wéi bǐ bìng rén , qīng jìng zǎo shù, huò shí 、 huò yào 、 huò wú chóng shuǐ , zhòu yī bǎi bā biàn , yǔ bǐ fú shí , suǒ yǒu bìng kǔ , xī jiē xiāo miè 。 ruò yǒu suǒ qiú , zhì xīn niàn sòng , jiē dé rú yì , wú bìng yán nián 。 mìng zhōng zhī hòu , shēng bǐ shì jiè , dé bù tuì zhuǎn , nǎi zhì pú tí 。 shì gù màn shū shì lì , ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén , yú bǐ yào shī liú lí guāng rú lái , zhì xīn yīn zhòng gōng jìng gōng yǎng zhě , cháng chí cǐ zhòu , wù líng fèi wàng 。


20.

复次,曼殊室利,若有净信男子、女人,得闻药师琉璃光如来、应、正等觉所有名号,闻已诵持。晨嚼(jiáo)齿木,澡漱清净,以诸香花、末香、烧香、涂(tú)香,作众伎乐,供养形像。于此经典,若自书,若教人书,一心受持,听闻其义。于彼法师应修供养,一切所有资身之具,悉皆施与,勿令乏少。如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。

fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn nán zǐ 、 nǚ rén , dé wén yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng 、 zhèng děng jué suǒ yǒu míng hào , wén yǐ sòng chí 。 chén jiáo chǐ mù , zǎo shù qīng jìng , yǐ zhū xiāng huā 、 mò xiāng 、 shāo xiāng 、 tú (tú) xiāng , zuò zhòng jì lè , gōng yǎng xíng xiàng 。 yú cǐ jīng diǎn , ruò zì shū , ruò jiào rén shū , yī xīn shòu chí , tīng wén qí yì 。 yú bǐ fǎ shī yīng xiū gōng yǎng , yī qiē suǒ yǒu zī shēn zhī jù , xī jiē shī yǔ , wù líng fá shǎo。 rú shì biàn mēng zhū fó hù niàn , suǒ qiú yuàn mǎn , nǎi zhì pú tí 。


21.

尔时,曼殊室利童子白佛言:“世尊,我当誓于像法转时,以种种方便,令诸净信善男子、善女人等,得闻世尊药师琉璃光如来名号,乃至睡中,亦以佛名觉悟其耳。世尊,若于此经受持读诵,或复为他演说开示。若自书,若教人书。恭敬尊重,以种种花香、涂香、末香、烧香、花鬘(mán)、璎珞、幡(fān)盖、伎乐,而为供养。以五色彩,作囊(náng)盛(chéng)之。扫洒净处,敷(fū)设高座,而用安处。

ěr shí , màn shū shì lì tóng zǐ bái fó yán :“ shì zūn , wǒ dāng shì yú xiàng fǎ zhuǎn shí , yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn , líng zhū jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , nǎi zhì shuì zhōng , yì yǐ fó míng jué wù qí ěr 。 shì zūn , ruò yú cǐ jīng shòu chí dú sòng , huò fù wéi tā yǎn shuō kāi shì 。 ruò zì shū , ruò jiào rén shū 。 gōng jìng zūn zhòng , yǐ zhǒng zhǒng huā xiāng 、 tú xiāng 、 mò xiāng 、 shāo xiāng 、 huā mán、 yīng luò、 fān gài 、 jì lè , ér wéi gōng yǎng 。 yǐ wǔ sè cǎi, zuò náng chéng zhī 。 sǎo sǎ jìng chǔ , fū shè gāo zuò , ér yòng ān chǔ 。


22.

尔时,四大天王与其眷属,及余无量百千天众,皆诣(yì)其所,供养守护。世尊,若此经宝流行之处,有能受持,以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德,及闻名号,当知是处无复横(hèng)死。亦复不为诸恶鬼神,夺其精气。设已夺者,还得如故,身心安乐。”

ěr shí , sì dà tiān wáng yǔ qí juàn shǔ , jí yú wú liáng bǎi qiān tiān zhòng , jiē yì qí suǒ , gōng yǎng shǒu hù 。 shì zūn , ruò cǐ jīng bǎo liú xíng zhī chǔ , yǒu néng shòu chí , yǐ bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé , jí wén míng hào , dāng zhī shì chǔ wú fù hèng sǐ 。 yì fù bù wéi zhū è guǐ shén , duó qí jīng qì 。 shè yǐ duó zhě , huán dé rú gù , shēn xīn ān lè 。”


23.

佛告曼殊室利:“如是,如是!如汝所说。曼殊室利,若有净信善男子、善女人等,欲供养彼世尊药师琉璃光如来者,应先造立彼佛形像,敷清净座而安处(chǔ)之。散种种花,烧种种香,以种种幢(chuáng)幡(fān)庄严其处。七日七夜,受持八分斋戒。食清净食,澡浴香洁,著新净衣。应生无垢浊心,无怒害心,于一切有情,起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心。鼓乐歌赞,右绕佛像。复应念彼如来本愿功德,读诵此经,思惟其义,演说开示。随所乐(yào)愿,一切皆遂(suì):求长寿得长寿,求富饶得富饶,求官位得官位,求男女得男女。

fó gào màn shū shì lì :“ rú shì , rú shì ! rú rǔ suǒ shuō 。 màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yù gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě , yīng xiān zào lì bǐ fó xíng xiàng , fū qīng jìng zuò ér ān chǔ zhī 。 sàn zhǒng zhǒng huā , shāo zhǒng zhǒng xiāng , yǐ zhǒng zhǒng chuáng fān zhuāng yán qí chǔ 。 qī rì qī yè , shòu chí bā fēn zhāi jiè 。 shí qīng jìng shí , zǎo yù xiāng jié , zhù xīn jìng yī 。 yīng shēng wú gòu zhuó xīn , wú nù hài xīn , yú yī qiē yǒu qíng , qǐ lì yì ān lè , cí bēi xǐ shè , píng děng zhī xīn 。 gǔ lè gē zàn , yòu rào fó xiàng 。 fù yīng niàn bǐ rú lái běn yuàn gōng dé , dú sòng cǐ jīng , sī wéi qí yì , yǎn shuō kāi shì 。 suí suǒ yào yuàn , yī qiē jiē suì : qiú cháng shòu dé cháng shòu , qiú fù ráo dé fù ráo , qiú guān wèi dé guān wèi , qiú nán nǚ dé nán nǚ 。


24.

若复有人,忽得恶梦,见诸恶相,或怪鸟来集,或于住处,百怪出现。此人若以众妙资具,恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者,恶梦恶相,诸不吉祥,皆悉隐没(mò),不能为患。或有水、火、刀、毒、悬险(xiǎn)、恶象、师子、虎、狼、熊、罴(pí)、毒蛇、恶蝎(xiē)、蜈蚣、蚰(yóu)蜒(yán)、蚊虻(méng)等怖,若能至心忆念彼佛,恭敬供养,一切怖畏皆得解脱。若他国侵扰,盗贼反乱,忆念恭敬彼如来者,亦皆解脱。

ruò fù yǒu rén , hū dé è mèng , jiàn zhū è xiāng , huò guài niǎo lái jí , huò yú zhù chǔ , bǎi guài chū xiàn 。 cǐ rén ruò yǐ zhòng miào zī jù , gōng jìng gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě , è mèng è xiāng , zhū bù jí xiáng , jiē xī yǐn mò, bù néng wéi huàn 。 huò yǒu shuǐ 、 huǒ 、 dāo 、 dú 、 xuán xiǎn、 è xiàng 、 shī zǐ 、 hǔ 、 láng 、 xióng 、 pí、 dú shé 、 è xiē、 wú gōng 、 yóu yán、 wén méng děng bù , ruò néng zhì xīn yì niàn bǐ fó , gōng jìng gōng yǎng , yī qiē bù wèi jiē dé jiě tuō 。 ruò tā guó qīn rǎo , dào zéi fǎn luàn , yì niàn gōng jìng bǐ rú lái zhě , yì jiē jiě tuō 。


25.

复次,曼殊室利,若有净信善男子、善女人等,乃至尽形不事余天,唯当一心归佛、法、僧,受持禁戒。若五戒、十戒、菩萨四百戒、苾(bì)刍(chú)二百五十戒、苾(bì)刍(chú)尼五百戒,于所受中或有毁犯,怖堕恶趣,若能专念彼佛名号,恭敬供养者,必定不受三恶趣生。或有女人,临当产时,受于极苦。若能至心称名礼赞,恭敬供养彼如来者,众苦皆除。所生之子,身分具足,形色端正,见者欢喜,利根聪明,安隐少病,无有非人夺其精气。”

fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , nǎi zhì jìn xíng bù shì yú tiān , wéi dāng yī xīn guī fó 、 fǎ 、 sēng , shòu chí jīn jiè 。 ruò wǔ jiè 、 shí jiè 、 pú sà sì bǎi jiè 、bì chú èr bǎi wǔ shí jiè 、 bì chú ní wǔ bǎi jiè , yú suǒ shòu zhōng huò yǒu huǐ fàn , bù duò è qù , ruò néng zhuān niàn bǐ fó míng hào , gōng jìng gōng yǎng zhě , bì dìng bù shòu sān è qù shēng 。 huò yǒu nǚ rén , lín dāng chǎn shí , shòu yú jí kǔ 。 ruò néng zhì xīn chēng míng lǐ zàn , gōng jìng gōng yǎng bǐ rú lái zhě , zhòng kǔ jiē chú 。 suǒ shēng zhī zǐ , shēn fēn jù zú , xíng sè duān zhèng , jiàn zhě huān xǐ , lì gēn cōng míng , ān yǐn shǎo bìng , wú yǒu fēi rén duó qí jīng qì 。”


26.

尔时,世尊告阿难言:“如我称扬彼佛世尊药师琉璃光如来所有功德,此是诸佛甚深行处,难可解了,汝为信不(fǒu)?”阿难白言:“大德世尊,我于如来所说契(qì)经,不生疑惑。所以者何?一切如来身语意业,无不清净。世尊,此日月轮,可令堕落,妙高山王,可使倾动,诸佛所言,无有异也。

ěr shí , shì zūn gào ā nán yán :“ rú wǒ chēng yáng bǐ fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái suǒ yǒu gōng dé , cǐ shì zhū fó shèn shēn xíng chǔ , nán kě jiě liǎo , rǔ wéi xìn fǒu?” ā nán bái yán :“ dà dé shì zūn , wǒ yú rú lái suǒ shuō qì jīng , bù shēng yí huò 。 suǒ yǐ zhě hé ? yī qiē rú lái shēn yǔ yì yè , wú bù qīng jìng 。 shì zūn , cǐ rì yuè lún , kě líng duò luò , miào gāo shān wáng , kě shǐ qīng dòng , zhū fó suǒ yán , wú yǒu yì yě 。


27.

世尊,有诸众生,信根不具,闻说诸佛甚深行处,作是思惟:云何但念药师琉璃光如来一佛名号,便获尔所功德胜利?由此不信,反生诽谤。彼于长夜,失大利乐。堕诸恶趣,流转无穷。”

shì zūn , yǒu zhū zhòng shēng , xìn gēn bù jù , wén shuō zhū fó shèn shēn xíng chǔ , zuò shì sī wéi : yún hé dàn niàn yào shī liú lí guāng rú lái yī fó míng hào , biàn huò ěr suǒ gōng dé shèng lì ? yóu cǐ bù xìn , fǎn shēng fěi bàng 。 bǐ yú cháng yè , shī dà lì lè 。 duò zhū è qù , liú zhuǎn wú qióng 。”


28.

佛告阿难:“是诸有情,若闻世尊药师琉璃光如来名号,至心受持,不生疑惑,堕恶趣者,无有是处。阿难,此是诸佛甚深所行,难可信解。汝今能受,当知皆是如来威力。阿难,一切声闻、独觉及未登地诸菩萨等,皆悉不能如实信解,唯除一生所系(xì)菩萨。阿难,人身难得。于三宝中,信敬尊重,亦难可得。得闻世尊药师琉璃光如来名号,复难于是。阿难,彼药师琉璃光如来,无量菩萨行,无量善巧方便,无量广大愿,我若一劫,若一劫余,而广说者,劫可速尽,彼佛行愿,善巧方便,无有尽也。”

fó gào ā nán :“ shì zhū yǒu qíng , ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , zhì xīn shòu chí , bù shēng yí huò , duò è qù zhě , wú yǒu shì chǔ 。 ā nán , cǐ shì zhū fó shèn shēn suǒ xíng , nán kě xìn jiě 。 rǔ jīn néng shòu , dāng zhī jiē shì rú lái wēi lì 。 ā nán , yī qiē shēng wén 、 dú jué jí wèi dēng dì zhū pú sà děng , jiē xī bù néng rú shí xìn jiě , wéi chú yī shēng suǒ xì pú sà 。 ā nán , rén shēn nán dé 。 yú sān bǎo zhōng , xìn jìng zūn zhòng , yì nán kě dé 。 dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , fù nán yú shì 。 ā nán , bǐ yào shī liú lí guāng rú lái , wú liáng pú sà xíng , wú liáng shàn qiǎo fāng biàn , wú liáng guǎng dà yuàn , wǒ ruò yī jié , ruò yī jié yú , ér guǎng shuō zhě , jié kě sù jìn , bǐ fó xíng yuàn , shàn qiǎo fāng biàn , wú yǒu jìn yě 。”


29.

尔时,众中有一菩萨摩诃萨,名曰救脱,即从座起,偏袒一肩,右膝著地,曲躬合掌而白佛言:“大德世尊,像法转时,有诸众生,为种种患之所困厄(è),长病羸(léi)瘦,不能饮食,喉唇干燥,见诸方暗,死相现前。父母、亲属、朋友、知识,啼(tí)泣(qì)围绕。然彼自身,卧在本处,见琰(yǎn)魔使,引其神识,至于琰(yǎn)魔法王之前。

ěr shí , zhòng zhōng yǒu yī pú sà mó hē sà , míng yuē jiù tuō , jí cóng zuò qǐ , piān tǎn yī jiān , yòu xī zhuó dì , qū gōng hé zhǎng ér bái fó yán :“ dà dé shì zūn , xiàng fǎ zhuǎn shí , yǒu zhū zhòng shēng , wéi zhǒng zhǒng huàn zhī suǒ kùn è, cháng bìng léi shòu , bù néng yǐn shí , hóu chún gān zào , jiàn zhū fāng àn , sǐ xiāng xiàn qián 。 fù mǔ 、 qīn shǔ 、 péng yǒu 、 zhī shí , tí qì wéi rào 。 rán bǐ zì shēn , wò zài běn chǔ , jiàn yǎn mó shǐ , yǐn qí shén shí , zhì yú yǎn (yǎn) mó fǎ wáng zhī qián 。


30.

然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,皆具书之,尽持授与琰(yǎn)魔法王。尔时,彼王推问其人,算计所作,随其罪福而处(chǔ)断之。时彼病人亲属、知识,若能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧,转(zhuǎn)读此经,然七层之灯,悬五色续命神幡(fān),或有是处,彼识得还。如在梦中,明了自见。或经七日,或二十一日,或三十五日,或四十九日,彼识还时,如从梦觉,皆自忆知善不善业所得果报。由自证见业果报故,乃至命难(nàn),亦不造作诸恶之业。是故净信善男子、善女人等,皆应受持药师琉璃光如来名号,随力所能,恭敬供养。”

rán zhū yǒu qíng , yǒu jù shēng shén , suí qí suǒ zuò , ruò zuì ruò fú , jiē jù shū zhī , jìn chí shòu yǔ yǎn mó fǎ wáng 。 ěr shí , bǐ wáng tuī wèn qí rén , suàn jì suǒ zuò , suí qí zuì fú ér chǔ duàn zhī 。 shí bǐ bìng rén qīn shǔ 、 zhī shí , ruò néng wéi bǐ guī yī shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , qǐng zhū zhòng sēng , zhuǎn dú cǐ jīng , rán qī céng zhī dēng , xuán wǔ sè xù mìng shén fān, huò yǒu shì chǔ , bǐ shí dé huán 。 rú zài mèng zhōng , míng liǎo zì jiàn 。 huò jīng qī rì , huò èr shí yī rì , huò sān shí wǔ rì , huò sì shí jiǔ rì , bǐ shí huán shí , rú cóng mèng jué , jiē zì yì zhī shàn bù shàn yè suǒ dé guǒ bào 。 yóu zì zhèng jiàn yè guǒ bào gù , nǎi zhì mìng nàn, yì bù zào zuò zhū è zhī yè 。 shì gù jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , jiē yīng shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , suí lì suǒ néng , gōng jìng gōng yǎng 。”


31.

尔时,阿难问救脱菩萨曰:“善男子,应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来?续命幡(fān)灯,复云何造?”救脱菩萨言:“大德,若有病人,欲脱病苦,当为其人,七日七夜,受持八分斋戒。应以饮食及余资具,随力所办,供养苾(bì)刍(chú)僧。昼夜六时,礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来,读诵此经四十九遍。然四十九灯,造彼如来形像七躯,一一像前各置七灯,一一灯量大如车轮,乃至四十九日光明不绝。造五色彩幡(fān),长四十九搩(zhǎ)手。应放杂类众生,至四十九。可得过度危厄(è)之难,不为诸横(hèng)恶鬼所持。

ěr shí , ā nán wèn jiù tuō pú sà yuē :“ shàn nán zǐ , yīng yún hé gōng jìng gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ? xù mìng fān dēng , fù yún hé zào ?” jiù tuō pú sà yán :“ dà dé , ruò yǒu bìng rén , yù tuō bìng kǔ , dāng wéi qí rén , qī rì qī yè , shòu chí bā fēn zhāi jiè 。 yīng yǐ yǐn shí jí yú zī jù , suí lì suǒ bàn , gōng yǎng bì chú sēng 。 zhòu yè liù shí , lǐ bài gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , dú sòng cǐ jīng sì shí jiǔ biàn 。 rán sì shí jiǔ dēng , zào bǐ rú lái xíng xiàng qī qū , yī yī xiàng qián gè zhì qī dēng , yī yī dēng liáng dà rú chē lún , nǎi zhì sì shí jiǔ rì guāng míng bù jué 。 zào wǔ sè cǎi fān, cháng sì shí jiǔ zhǎ shǒu 。 yīng fàng zá lèi zhòng shēng , zhì sì shí jiǔ 。 kě dé guò dù wēi è zhī nán , bù wéi zhū hèng è guǐ suǒ chí 。


32.

复次,阿难,若刹(chà)帝利、灌顶王等,灾难起时,所谓人众疾疫难,他国侵逼难,自界叛逆难,星宿(xiù)变怪难,日月薄蚀(shí)难,非时风雨难,过时不雨难。彼刹(chà)帝利、灌顶王等,尔时应于一切有情起慈悲心,赦(shè)诸系闭。依前所说供养之法,供养彼世尊药师琉璃光如来。由此善根,及彼如来本愿力故,令其国界即得安隐。风雨顺时,谷稼成熟。一切有情,无病欢乐。于其国中,无有暴虐(nüè)药叉等神恼有情者。一切恶相,皆即隐(yǐn)没(mò)。而刹(chà)帝利、灌顶王等,寿命色力,无病自在,皆得增益。

fù cì , ā nán , ruò chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , zāi nán qǐ shí , suǒ wèi rén zhòng jí yì nán , tā guó qīn bī nán , zì jiè pàn nì nán , xīng xiù biàn guài nán , rì yuè báo shí nán , fēi shí fēng yǔ nán , guò shí bù yǔ nán 。 bǐ chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , ěr shí yīng yú yī qiē yǒu qíng qǐ cí bēi xīn , shè zhū xì bì 。 yī qián suǒ shuō gōng yǎng zhī fǎ , gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。 yóu cǐ shàn gēn , jí bǐ rú lái běn yuàn lì gù , líng qí guó jiè jí dé ān yǐn 。 fēng yǔ shùn shí , gǔ jià chéng shú 。 yī qiē yǒu qíng , wú bìng huān lè 。 yú qí guó zhōng , wú yǒu bào nüè yào chā děng shén nǎo yǒu qíng zhě 。 yī qiē è xiāng , jiē jí yǐn mò。 ér chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , shòu mìng sè lì , wú bìng zì zài , jiē dé zēng yì 。


33.

阿难,若帝后、妃(fēi)主、储君、王子、大臣、辅相、中宫、采女、百官、黎庶(shù),为病所苦,及余厄(è)难,亦应造立五色神幡(fān),然灯续明,放诸生命,散(sàn)杂色花,烧众名香,病得除愈,众难解脱。”

ā nán , ruò dì hòu 、 fēi zhǔ 、 chǔ jūn 、 wáng zǐ 、 dà chén 、 fǔ xiāng 、 zhōng gōng 、 cǎi nǚ 、 bǎi guān 、 lí shù, wéi bìng suǒ kǔ , jí yú è nán , yì yīng zào lì wǔ sè shén fān, rán dēng xù míng , fàng zhū shēng mìng , sàn zá sè huā , shāo zhòng míng xiāng , bìng dé chú yù , zhòng nán jiě tuō 。”


34.

尔时,阿难问救脱菩萨言:“善男子,云何已尽之命而可增益?”救脱菩萨言:“大德,汝岂不闻如来说有九横死耶(yé)?是故劝造续命幡(fān)灯,修诸福德。以修福故,尽其寿命,不经苦患。”

ěr shí , ā nán wèn jiù tuō pú sà yán :“ shàn nán zǐ , yún hé yǐ jìn zhī mìng ér kě zēng yì ?” jiù tuō pú sà yán :“ dà dé , rǔ qǐ bù wén rú lái shuō yǒu jiǔ héng sǐ yé? shì gù quàn zào xù mìng fān dēng , xiū zhū fú dé 。 yǐ xiū fú gù , jìn qí shòu mìng , bù jīng kǔ huàn 。”


35.

阿难问言:“九横云何?”救脱菩萨言:“有诸有情,得病虽轻,然无医药及看(kān)病者。设复遇医,授以非药,实不应死,而便横死。又信世间邪魔、外道、妖孽(niè)之师,妄说祸福,便生恐动,心不自正,卜(bǔ)问觅祸,杀种种众生,解奏神明,呼诸魍(wǎng)魉(liǎng),请乞福祐,欲冀(jì)延年,终不能得。愚痴迷惑,信邪倒(dào)见,遂(suì)令横死,入于地狱,无有出期。是名初横。

ā nán wèn yán :“ jiǔ héng yún hé ?” jiù tuō pú sà yán :“ yǒu zhū yǒu qíng , dé bìng suī qīng , rán wú yī yào jí kān bìng zhě 。 shè fù yù yī , shòu yǐ fēi yào , shí bù yīng sǐ , ér biàn héng sǐ 。 yòu xìn shì jiān xié mó 、 wài dào 、 yāo niè zhī shī , wàng shuō huò fú , biàn shēng kǒng dòng , xīn bù zì zhèng , bǔ wèn mì huò , shā zhǒng zhǒng zhòng shēng , jiě zòu shén míng , hū zhū wǎng liǎng, qǐng qǐ fú yoù , yù jì yán nián , zhōng bù néng dé 。 yú chī mí huò , xìn xié dào jiàn , suì líng héng sǐ , rù yú dì yù , wú yǒu chū qī 。 shì míng chū héng 。


36.

二者,横被王法之所诛戮(lù)。三者,畋(tián)猎嬉戏,耽(dān)淫嗜酒,放逸无度,横为非人夺其精气。四者,横为火焚。五者,横为水溺(nì)。六者,横为种种恶兽所啖(dàn)。七者,横堕山崖。八者,横为毒药、厌(yā)祷、咒诅、起尸鬼等之所中(zhòng)害。九者,饥渴所困,不得饮食而便横死。是为如来略说横死,有此九种。其余复有无量诸横,难可具说。

èr zhě , héng bèi wáng fǎ zhī suǒ zhū lù。 sān zhě , tián liè xī xì , dān yín shì jiǔ , fàng yì wú dù , héng wéi fēi rén duó qí jīng qì 。 sì zhě , héng wéi huǒ fén 。 wǔ zhě , héng wéi shuǐ nì 。 liù zhě , héng wéi zhǒng zhǒng è shòu suǒ dàn。 qī zhě , héng duò shān yá 。 bā zhě , héng wéi dú yào 、 yā dǎo 、 zhòu zǔ 、 qǐ shī guǐ děng zhī suǒ zhòng hài 。 jiǔ zhě , jī kě suǒ kùn , bù dé yǐn shí ér biàn héng sǐ 。 shì wéi rú lái lüè shuō héng sǐ , yǒu cǐ jiǔ zhǒng 。 qí yú fù yǒu wú liáng zhū héng , nán kě jù shuō 。


37.

复次,阿难,彼琰(yǎn)魔王主领世间名籍之记,若诸有情,不孝五逆,破辱三宝,坏君臣法,毁于信戒,琰(yǎn)魔法王,随罪轻重,考而罚之。是故我今劝诸有情,然灯造幡(fān),放生修福,令度苦厄(è),不遭众难。”

fù cì , ā nán , bǐ yǎn mó wáng zhǔ lǐng shì jiān míng jí zhī jì , ruò zhū yǒu qíng , bù xiào wǔ nì , pò rǔ sān bǎo , huài jūn chén fǎ , huǐ yú xìn jiè , yǎn mó fǎ wáng , suí zuì qīng zhòng , kǎo ér fá zhī 。 shì gù wǒ jīn quàn zhū yǒu qíng , rán dēng zào fān, fàng shēng xiū fú , líng dù kǔ è, bù zāo zhòng nán 。”


38.

尔时,众中有十二药叉大将,俱在会坐,所谓:宫毗(pí)罗大将,伐(fá)折罗大将,迷企罗大将,安底罗大将,頞(è)你罗大将,珊底罗大将,因达罗大将,波夷罗大将,摩虎罗大将,真达罗大将,招杜罗大将,毗(pí)羯(jié)罗大将。

ěr shí , zhòng zhōng yǒu shí èr yào chā dà jiāng , jù zài huì zuò , suǒ wèi : gōng pí luó dà jiāng , fá zhē luó dà jiāng , mí qǐ luó dà jiāng , ān dǐ luó dà jiāng , è nǐ luó dà jiāng , shān dǐ luó dà jiāng , yīn dá luó dà jiāng , bō yí luó dà jiāng , mó hǔ luó dà jiāng , zhēn dá luó dà jiāng , zhāo dù luó dà jiāng , pí jié luó dà jiāng 。


39.

此十二药叉大将,一一各有七千药叉以为眷属,同时举声白佛言:“世尊,我等今者,蒙佛威力,得闻世尊药师琉璃光如来名号,不复更有恶趣之怖。我等相率(shuài),皆同一心,乃至尽形归佛、法、僧,誓当荷负一切有情,为作义利,饶益安乐。随于何等村城、国邑(yì),空闲林中,若有流布此经,或复受持药师琉璃光如来名号,恭敬供养者,我等眷属卫护是人,皆使解脱一切苦难。诸有愿求,悉令满足。或有疾厄(è)求度脱者,亦应读诵此经,以五色缕(lǚ),结我名字,得如愿已,然后解结。”

cǐ shí èr yào chā dà jiāng , yī yī gè yǒu qī qiān yào chā yǐ wéi juàn shǔ , tóng shí jǔ shēng bái fó yán :“ shì zūn , wǒ děng jīn zhě , mēng fó wēi lì , dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , bù fù gēng yǒu è qù zhī bù 。 wǒ děng xiāng shuài, jiē tóng yī xīn , nǎi zhì jìn xíng guī fó 、 fǎ 、 sēng , shì dāng hé fù yī qiē yǒu qíng , wéi zuò yì lì , ráo yì ān lè 。 suí yú hé děng cūn chéng 、 guó yì, kōng xián lín zhōng , ruò yǒu liú bù cǐ jīng , huò fù shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , gōng jìng gōng yǎng zhě , wǒ děng juàn shǔ wèi hù shì rén , jiē shǐ jiě tuō yī qiē kǔ nán 。 zhū yǒu yuàn qiú , xī líng mǎn zú 。 huò yǒu jí è qiú dù tuō zhě , yì yīng dú sòng cǐ jīng , yǐ wǔ sè lǚ, jié wǒ míng zì , dé rú yuàn yǐ , rán hòu jiě jié 。”


40.

尔时,世尊赞诸药叉大将言:“善哉,善哉!大药叉将,汝等念报世尊药师琉璃光如来恩德者,常应如是利益安乐一切有情。”

ěr shí , shì zūn zàn zhū yào chā dà jiāng yán :“ shàn zāi , shàn zāi ! dà yào chā jiāng , rǔ děng niàn bào shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ēn dé zhě , cháng yīng rú shì lì yì ān lè yī qiē yǒu qíng 。”


41.

尔时,阿难白佛言:“世尊,当何名此法门?我等云何奉持?”佛告阿难:“此法门名说药师琉璃光如来本愿功德,亦名说十二神将饶益有情结愿神咒,亦名拔除一切业障。应如是持。”

ěr shí , ā nán bái fó yán :“ shì zūn , dāng hé míng cǐ fǎ mén ? wǒ děng yún hé fèng chí ?” fó gào ā nán :“ cǐ fǎ mén míng shuō yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé , yì míng shuō shí èr shén jiāng ráo yì yǒu qíng jié yuàn shén zhòu , yì míng bá chú yī qiē yè zhàng 。 yīng rú shì chí 。”


42.

时,薄伽(qié)梵(fàn)说是语已,诸菩萨摩诃萨,及大声闻,国王、大臣、婆罗门、居士,天、龙、药叉、健达缚、阿素洛(luò)、揭路荼(tú)、紧捺(nà)洛(luò)、莫呼洛(luò)伽,人、非人等,一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

shí , báo qié fàn shuō shì yǔ yǐ , zhū pú sà mó hē sà , jí dà shēng wén , guó wáng 、 dà chén 、 pó luó mén 、 jū shì , tiān 、 lóng 、 yào chā 、 jiàn dá fù 、 ā sù luò、 jiē lù tú、 jǐn nà luò、 mò hū luò qié , rén 、 fēi rén děng , yī qiē dà zhòng , wén fó suǒ shuō , jiē dà huān xǐ , xìn shòu fèng xíng 。

Comments


bottom of page