top of page

SEARCH RESULTS

6 items found for ""

 • 回向偈 (Dedication Verses) - Own Edition

  愿我所有功德, 回向一切法皆众生 yuàn wǒ suǒ yǒu gōng dé, huí xiàng yī qiē fǎ jiē zhòng shēng 共回向阿耨多罗三藐三菩提 gòng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 愿以此功德,回向所有与我有缘的众生 yuàn yǐ cǐ gōng dé , huí xiàng suǒ yǒu yǔ wǒ yǒu yuán de zhòng shēng 及其一切父母眷属冤亲债主 jí qí yī qiē fù mǔ juàn shǔ yuān qīn zhài zhǔ 消除一切业障, 一切病苦 xiāo chú yī qiē yè zhàng , yī qiē bìng kǔ 化解仇怨, 归信三宝 huà jiě chóu yuàn , guī xìn sān bǎo 念佛求生西方极乐世界 niàn fó qiú shēng xī fāng jí lè shì jiè 早成无上佛道 zǎo chéng wú shàng fó dào 愿我能带一切和我有缘的众生及其父母眷属冤亲债主 yuàn wǒ néng dài yī qiē hé wǒ yǒu yuán de zhòng shēng jí qí fù mǔ juàn shǔ yuān qīn zhài zhǔ 往生西方阿弥陀佛极乐世界 wǎng shēng xī fāng ā mí tuó fó jí lè shì jiè -- 愿将此(诵经/念佛)的功德回向给 xxx yuàn jiāng cǐ ( sòng jīng / niàn fó ) de gōng dé huí xiàng gěi xxx 阿弥陀佛 x3 ā mí tuó fó x3 -- 愿以此功德。 庄严佛净土。 yuàn yǐ cǐ gōng dé 。 zhuāng yán fó jìng tǔ 。 上报四重恩。 下济三途苦。 shàng bào sì zhòng ēn 。 xià jì sān tú kǔ 。 若有见闻者。 悉发菩提心。 ruò yǒu jiàn wén zhě 。 xī fā pú tí xīn 。 尽此一报身。 同生极乐国。 jìn cǐ yī bào shēn 。 tóng shēng jí lè guó 。

 • 真实佛法息灾赐福经 (真佛经) - True Buddha Sutra

  “祈请莲生活佛加持文”: “ qí qǐng lián shēng huó fó jiā chí wén ”: 1. 嗡。哑。吽。 OM AH HOM 2. 敬以清净身口意。供养毘卢遮那尊。 jìng yǐ qīng jìng shēn kǒu yì 。 gōng yǎng bì lú zhē nà zūn 。 法身佛眼佛母圣。报身莲花童子身。 fǎ shēn fó yǎn fó mǔ shèng 。 bào shēn lián huā tóng zǐ shēn 。 应身教主莲生佛。三身无别大佛恩。 yīng shēn jiào zhǔ lián shēng fó 。 sān shēn wú bié dà fó ēn 。 恭敬真佛大传承。具足神通弥六合。 gōng jìng zhēn fó dà chuán chéng 。 jù zú shén tōng mí liù hé 。 放光遍照于三际。一如无间能现证。 fàng guāng biàn zhào yú sān jì 。 yī rú wú jiān néng xiàn zhèng 。 佛子时时常哀请。光明注照福慧增。 fó zǐ shí shí cháng āi qǐng 。 guāng míng zhù zhào fú huì zēng 。 昔日释迦来授记。阿弥陀佛殷付托。 xī rì shì jiā lái shòu jì 。 ā mí tuó fó yīn fù tuō 。 弥勒菩萨戴红冠。莲华大士授密法。 mí lè pú sà dài hóng guān 。 lián huá dà shì shòu mì fǎ 。 祈请不舍弘誓愿。救度我等诸众生。 qí qǐng bù shè hóng shì yuàn 。 jiù dù wǒ děng zhū zhòng shēng 。 如是护念而摄受。祈请加持速成就。 rú shì hù niàn ér shè shòu 。 qí qǐng jiā chí sù chéng jiù 。 3. 南摩毘卢遮那佛。 nán mó bì lú zhē nà fó 。 南摩佛眼佛母。 nán mó fó yǎn fó mǔ 。 南摩莲花童子。 nán mó lián huā tóng zǐ 。 南摩莲生活佛。 nán mó lián shēng huó fó 。 4. 南摩真佛海会十方三世诸佛菩萨摩诃萨。(三称) nán mó zhēn fó hǎi huì shí fāng sān shì zhū fó pú sà mó hē sà 。( sān chēng ) 5. 念圣诰三遍: niàn shèng gào sān biàn : 西方莲池海会。摩诃双莲池。 xī fāng lián chí hǎi huì 。 mó hē shuāng lián chí 。 十八大莲花童子。白衣圣尊。 shí bā dà lián huā tóng zǐ 。 bái yī shèng zūn 。 红冠圣冕金刚上师。主金刚真言界秘密主。 hóng guān shèng miǎn jīn gāng shàng shī 。zhǔ jīn gāng zhēn yán jiè mì mì zhǔ 。 大持明第一世灵仙真佛宗。卢胜彦密行尊者。 dà chí míng dì yī shì líng xiān zhēn fó zōng 。 lú shèng yàn mì xíng zūn zhě 。 6. 香赞: xiāng zàn : 炉香乍热 法界蒙熏 真佛海会悉遥闻 随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身 lú xiāng zhà rè ; fǎ jiè mēng xūn ; zhēn fó hǎi huì xī yáo wén suí chǔ jié xiáng yún; chéng yì fāng yīn ; zhū fó xiàn quán shēn; 南无香云盖菩萨摩诃萨 nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà 南无香云盖菩萨摩诃萨 nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà 南无香云盖菩萨摩诃萨 nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà 南无真佛会上诸佛菩萨摩诃萨(三称) nán wú zhēn fó huì shàng zhū fó pú sà mó hē sà ( sān chēng ) 7. 奉请二佛八菩萨: fèng qǐng èr fó bā pú sà : 南摩法界最胜宫毘卢遮那佛。 nán mó fǎ jiè zuì shèng gōng bì lú zhē nà fó 。 南摩西方极乐世界阿弥陀佛。 nán mó xī fāng jí lè shì jiè ā mí tuó fó 。 南摩观世音菩萨摩诃萨。 nán mó guān shì yīn pú sà mó hē sà 。 南摩弥勒菩萨摩诃萨。 nán mó mí lè pú sà mó hē sà 。 南摩虚空藏菩萨摩诃萨。 nán mó xū kōng zàng pú sà mó hē sà 。 南摩普贤菩萨摩诃萨。 nán mó pǔ xián pú sà mó hē sà 。 南摩金刚手菩萨摩诃萨。 nán mó jīn gāng shǒu pú sà mó hē sà 。 南摩妙吉祥菩萨摩诃萨。 nán mó miào jí xiáng pú sà mó hē sà 。 南摩除盖障菩萨摩诃萨。 nán mó chú gài zhàng pú sà mó hē sà 。 南摩地藏王菩萨摩诃萨。 nán mó dì zàng wáng pú sà mó hē sà 。 南摩诸尊菩萨摩诃萨。 nán mó zhū zūn pú sà mó hē sà 。 8. 开经偈: kāi jīng jì : 无上甚深微妙法。 wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ 。 百千万劫难遭遇。 bǎi qiān wàn jié nán zāo yù 。 我今见闻得受持。 wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí 。 愿解如来真实义。 yuàn jiě rú lái zhēn shí yì 。 9. 真实佛法息灾赐福经: zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng : 莲生活佛说「真实佛法息灾赐福经」 lián shēng huó fó shuō 「 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng 」 如是我闻。一时大白莲花童子。在摩诃双莲池。 rú shì wǒ wén 。 yī shí dà bái lián huā tóng zǐ 。 zài mó hē shuāng lián chí 。 坐于大白莲花法座之上。周围十七朵大莲花。 zuò yú dà bái lián huā fǎ zuò zhī shàng 。 zhōu wéi shí qī duǒ dà lián huā 。 青色青光。黄色黄光。赤色赤光。紫色紫光。 qīng sè qīng guāng 。 huáng sè huáng guāng 。 chì sè chì guāng 。 zǐ sè zǐ guāng 。 各朵莲花。微妙香洁。白莲花童子。默运神通。 gè duǒ lián huā 。 wēi miào xiāng jié 。 bái lián huā tóng zǐ 。 mò yùn shén tōng 。 将一个摩诃双莲池。变化得格外金光灿烂。 jiāng yī gè mó hē shuāng lián chí 。 biàn huà dé gé wài jīn guāng càn làn 。 所有香花全部怒放。瑞草放出香息。 suǒ yǒu xiāng huā quán bù nù fàng 。 ruì cǎo fàng chū xiāng xī 。 白鹤。孔雀。鹦鹉。舍利。 bái hè 。 kǒng què 。 yīng wǔ 。 shè lì 。 迦陵频迦。共命之鸟。均化金色。 jiā líng pín jiā 。 gòng mìng zhī niǎo 。 jūn huà jīn sè 。 出和雅天音。空中金色光。 chū hé yǎ tiān yīn 。 kōng zhōng jīn sè guāng 。 有净妙天音来自虚空。 yǒu jìng miào tiān yīn lái zì xū kōng 。 诸世界香气芬馥。空中金阁。 zhū shì jiè xiāng qì fēn fù 。 kōng zhōng jīn gé 。 全生光华。遍敷金莲。 quán shēng guāng huá 。 biàn fū jīn lián 。 虚空之中天花飘散。 xū kōng zhī zhōng tiān huā piāo sàn 。 10. 尔时。摩诃双莲池。 ěr shí 。 mó hē shuāng lián chí 。 大大震动。无量诸天皆感受之。 dà dà zhèn dòng 。 wú liáng zhū tiān jiē gǎn shòu zhī 。 佛菩萨声闻皆感受之均至摩诃双莲池。 fó pú sà shēng wén jiē gǎn shòu zhī jūn zhì mó hē shuāng lián chí 。 三十三天主均赶赴摩诃双莲池。 sān shí sān tiān zhǔ jūn gǎn fù mó hē shuāng lián chí 。 集诸二十八天众。 jí zhū èr shí bā tiān zhòng 。 帝释。梵王。八部四众。广说法要。 dì shì 。 fàn wáng 。 bā bù sì zhòng 。 guǎng shuō fǎ yào 。 11. 尔时。金莲花童子现出大慧光。 ěr shí 。 jīn lián huā tóng zǐ xiàn chū dà huì guāng 。 白莲花童子现出法界光。 bái lián huā tóng zǐ xiàn chū fǎ jiè guāng 。 绿莲花童子现出万宝光。 lǜ lián huā tóng zǐ xiàn chū wàn bǎo guāng 。 黑莲花童子现出降伏光。 hēi lián huā tóng zǐ xiàn chū jiàng fú guāng 。 红莲花童子现出行愿光。 hóng lián huā tóng zǐ xiàn chū xíng yuàn guāng 。 紫莲花童子现出端严光。 zǐ lián huā tóng zǐ xiàn chū duān yán guāng 。 蓝莲花童子现出果德光。 lán lián huā tóng zǐ xiàn chū guǒ dé guāng 。 黄莲花童子现出福足光。 huáng lián huā tóng zǐ xiàn chū fú zú guāng 。 橙莲花童子现出童真光。 chéng lián huā tóng zǐ xiàn chū tóng zhēn guāng 。 12. 诸天见之。大感惊异。 zhū tiān jiàn zhī 。 dà gǎn jīng yì 。 于是帝释从座而起。 yú shì dì shì cóng zuò ér qǐ 。 稽首向前对白莲花童子而说。 jī shǒu xiàng qián duì bái lián huā tóng zǐ ér shuō 。 稀有圣尊。摩诃双莲池。 xī yǒu shèng zūn 。 mó hē shuāng lián chí 。 以何因缘。现此大光华。 yǐ hé yīn yuán 。 xiàn cǐ dà guāng huá 。 13. 大白莲花童子说。当为汝等细说。 dà bái lián huā tóng zǐ shuō 。 dāng wéi rǔ děng xì shuō 。 帝释说。圣尊威权最尊。 dì shì shuō 。 shèng zūn wēi quán zuì zūn 。 惟愿圣尊为众宣说。一切人天咸知皈向。 wéi yuàn shèng zūn wéi zhòng xuān shuō 。 yī qiē rén tiān xián zhī guī xiàng 。 14. 尔时。大白莲花童子告帝释及诸大众说。 ěr shí 。 dà bái lián huā tóng zǐ gào dì shì jí zhū dà zhòng shuō 。 善哉善哉。吾今为汝及未世众生。 shàn zāi shàn zāi 。 wú jīn wéi rǔ jí wèi shì zhòng shēng 。 有缘者于当来之世。 yǒu yuán zhě yú dāng lái zhī shì 。 咸共知之真实佛法及息灾赐福之理。 xián gòng zhī zhī zhēn shí fó fǎ jí xī zāi cì fú zhī lǐ 。 15. 大白莲花童子即说。诸佛菩萨救度众生。 dà bái lián huā tóng zǐ jí shuō 。 zhū fó pú sà jiù dù zhòng shēng 。 有最胜世界。妙宝世界。圆珠世界。 yǒu zuì shèng shì jiè 。 miào bǎo shì jiè 。 yuán zhū shì jiè 。 无忧世界。净住世界。法意世界。 wú yōu shì jiè 。 jìng zhù shì jiè 。 fǎ yì shì jiè 。 满月世界。妙喜世界。妙圆世界。 mǎn yuè shì jiè 。 miào xǐ shì jiè。 miào yuán shì jiè 。 华藏世界。真如世界。圆通世界。 huá zàng shì jiè 。 zhēn rú shì jiè 。 yuán tōng shì jiè 。 如今。将有真佛世界。 rú jīn 。 jiāng yǒu zhēn fó shì jiè 。 16. 于是佛菩萨声闻缘觉及诸天众闻圣尊开演真佛世界。 yú shì fó pú sà shēng wén yuán jué jí zhū tiān zhòng wén shèng zūn kāi yǎn zhēn fó shì jiè 。 知是过去现在未来之吉祥善逝大悲因果。 zhī shì guò qù xiàn zài wèi lái zhī jí xiáng shàn shì dà bēi yīn guǒ 。 是圣尊为众生化身示现。 shì shèng zūn wéi zhòng shēng huà shēn shì xiàn。 各各欢喜得未曾有。稽首称赞而说偈言。 gè gè huān xǐ dé wèi zēng yǒu 。 jī shǒu chēng zàn ér shuō jì yán 。 17. 圣尊大慈悲。 无上秘密尊。 shèng zūn dà cí bēi 。 wú shàng mì mì zūn 。 过去早修证。 离欲超凡间。 guò qù zǎo xiū zhèng 。 lí yù chāo fán jiān 。 今创真佛界。 怜愍诸群有。 jīn chuàng zhēn fó jiè 。 lián mǐn zhū qún yǒu 。 化身为教主。 下降至娑婆。 huà shēn wéi jiào zhǔ 。 xià jiàng zhì suō pó 。 善哉号莲生。 为众广宣说。 shàn zāi hào lián shēng 。 wéi zhòng guǎng xuān shuō 。 我等均已闻。 当为大护持。 wǒ děng jūn yǐ wén 。 dāng wéi dà hù chí 。 18. 尔时。圣尊大白莲花童子告大众。 ěr shí 。 shèng zūn dà bái lián huā tóng zǐ gào dà zhòng 。 修行以无念为正觉佛宝。 xiū xíng yǐ wú niàn wéi zhèng jué fó bǎo 。 身清净。口清净。意清净为法宝。 shēn qīng jìng 。 kǒu qīng jìng 。 yì qīng jìng wéi fǎ bǎo 。 依真佛上师为僧宝。 yī zhēn fó shàng shī wéi sēng bǎo 。 19. 圣尊告大众。若有善男子。善女人。 shèng zūn gào dà zhòng 。 ruò yǒu shàn nán zǐ 。 shàn nǚ rén 。 于每年五月十八日。 yú měi nián wǔ yuè shí bā rì 。 沐浴斋戒。著新净衣服。 mù yù zhāi jiè 。 zhù xīn jìng yī fú 。 或于每月十八日。或本命生辰日。 huò yú měi yuè shí bā rì 。 huò běn mìng shēng chén rì 。 在密坛前。奉请二佛八菩萨。 zài mì tán qián 。 fèng qǐng èr fó bā pú sà 。 奉诵「真实佛法息灾赐福经」 fèng sòng 「 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng 」 随心所求。自有感应。 suí xīn suǒ qiú 。 zì yǒu gǎn yīng。 更能供养香花灯茶果。 gēng néng gōng yǎng xiāng huā dēng chá guǒ 。 虔诚祈祷。咸得如意。 qián chéng qí dǎo 。 xián dé rú yì 。 20. 圣尊告大众。 shèng zūn gào dà zhòng 。 世间高官贵人沙门居士修道俗人等。 shì jiān gāo guān guì rén shā mén jū shì xiū dào sú rén děng 。 若闻此经。受持读诵。如是之人禄位最尊。 ruò wén cǐ jīng 。 shòu chí dú sòng 。 rú shì zhī rén lù wèi zuì zūn 。 寿命延长。求子得子。求女得女。 shòu mìng yán cháng 。 qiú zǐ dé zǐ 。 qiú nǚ dé nǚ 。 获福最是无量。 huò fú zuì shì wú liáng 。 是增益的大福宝经。 shì zēng yì de dà fú bǎo jīng 。 21. 若有先亡。怨亲债主。 ruò yǒu xiān wáng 。 yuàn qīn zhài zhǔ 。 未能得度。滞泄幽冥。 wèi néng dé dù 。 zhì xiè yōu míng 。 若能持诵本经。印送本经。 ruò néng chí sòng běn jīng 。 yìn sòng běn jīng 。 亡者升天。怨亲退散。现存获福。 wáng zhě shēng tiān 。 yuàn qīn tuì sàn 。 xiàn cún huò fú 。 若有男子女人。或被邪魔所侵。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén 。 huò bèi xié mó suǒ qīn 。 鬼神为害。恶梦昏乱。 guǐ shén wéi hài 。 è mèng hūn luàn 。 受持本经。施印本经邪鬼退藏。即得安乐。 shòu chí běn jīng 。 shī yìn běn jīng xié guǐ tuì zàng 。 jí dé ān lè 。 22. 若有疾厄缠身。前世因果业报。鬼神病等。 ruò yǒu jí è chán shēn 。 qián shì yīn guǒ yè bào 。 guǐ shén bìng děng 。 受持本经。印施本经。 shòu chí běn jīng 。 yìn shī běn jīng 。 即得灾厄消除。病源立解。 jí dé zāi è xiāo chú 。 bìng yuán lì jiě 。 若有恶运。官讼牵缠。 ruò yǒu è yùn 。 guān sòng qiān chán 。 囚禁狱系但能持诵本经。印施本经。 qiú jīn yù xì dàn néng chí sòng běn jīng 。 即得解除。凶殃殄灭。化为吉祥。 yìn shī běn jīng 。 jí dé jiě chú 。 xiōng yāng tiǎn miè 。 huà wéi jí xiáng 。 23. 若两国争战。能持此经。 ruò liǎng guó zhēng zhàn 。 néng chí cǐ jīng 。 立像供养。即得加威。战无不胜。 lì xiàng gōng yǎng 。 jí dé jiā wēi 。 zhàn wú bù shèng 。 诵者。印者。施者。 sòng zhě 。 yìn zhě 。 shī zhě 。 能一切吉祥如意圆满。 néng yī qiē jí xiáng rú yì yuán mǎn 。 消除诸毒害。能灭生死苦。 xiāo chú zhū dú hài 。 néng miè shēng sǐ kǔ 。 24. 西方真佛海会。摩诃双莲池。 xī fāng zhēn fó hǎi huì 。 mó hē shuāng lián chí 。 大白莲花童子。即于其中。 dà bái lián huā tóng zǐ 。 jí yú qí zhōng 。 而说咒曰: ér shuō zhòu yuē : 「嗡。古鲁。莲生悉地。吽。」(无数遍) 「OM 。 gǔ lǔ 。 lián shēng xī dì 。 HOM。」( wú shù biàn ) 圣尊说此经已。帝释及诸大众。天龙八部四众。 shèng zūn shuō cǐ jīng yǐ 。 dì shì jí zhū dà zhòng 。 tiān lóng bā bù sì zhòng 。 恭敬作礼。信受奉行。真实佛法息灾赐福经终。 gōng jìng zuò lǐ 。 xìn shòu fèng xíng 。 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng zhōng 。 --- 回向偈: huí xiàng jì : 愿以此功德。 庄严佛净土。 yuàn yǐ cǐ gōng dé 。 zhuāng yán fó jìng tǔ 。 上报四重恩。 下济三途苦。 shàng bào sì zhòng ēn 。 xià jì sān tú kǔ 。 若有见闻者。 悉发菩提心。 ruò yǒu jiàn wén zhě 。 xī fā pú tí xīn 。 尽此一报身。 同生极乐国。 jìn cǐ yī bào shēn 。 tóng shēng jí lè guó 。 youtube: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15f65yxNiXSkiX0Lw3vqhMtQfAPIlYDqalr-TxDzMGN4/edit?pli=1#gid=90901067

 • 药师经 (The Medicine Buddha Sutra)

  药师琉璃光如来本愿功德经 yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé jīng 1. 如是我闻: 一时,薄伽梵游化诸国,至广严城,住乐音树下,与大苾刍众,八千人俱。菩萨摩诃萨三万六千,及国王、大臣、婆罗门、居士,天、龙、药叉,人非人等,无量大众,恭敬围绕,而为说法。 rú shì wǒ wén : yī shí , báo qié fàn yóu huà zhū guó , zhì guǎng yán chéng , zhù yuè yīn shù xià , yǔ dà bì chú zhòng , bā qiān rén jù 。pú sà mó hē sà sān wàn liù qiān , jí guó wáng 、 dà chén 、 pó luó mén 、 jū shì , tiān 、 lóng 、 yào chā , rén fēi rén děng , wú liáng dà zhòng , gōng jìng wéi rào , ér wéi shuō fǎ 。 2. 尔时,曼殊室利法王子,承佛威神,从座而起,偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合掌,白言:“世尊,惟愿演说如是相类诸佛名号,及本大愿,殊胜功德,令诸闻者,业障销除。为欲利乐(lè)像法转时,诸有情故。” ěr shí , màn shū shì lì fǎ wáng zǐ , chéng fó wēi shén , cóng zuò ér qǐ , piān tǎn yī jiān , yòu xī zhuó dì , xiàng báo qié fàn, qū gōng hé zhǎng , bái yán :“ shì zūn , wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào , jí běn dà yuàn , shū shèng gōng dé , líng zhū wén zhě , yè zhàng xiāo chú 。 wéi yù lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí , zhū yǒu qíng gù 。” 3. 尔时,世尊赞曼殊室利童子言:“善哉,善哉。曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,本愿功德,为拔业障所缠有情,利益安乐(lè)像法转时诸有情故。汝今谛听,极善思惟,当为汝说。”曼殊室利言:“唯然愿说,我等乐(yào)闻。” ěr shí , shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán :“ shàn zāi , shàn zāi 。 màn shū shì lì , rǔ yǐ dà bēi , quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào , běn yuàn gōng dé , wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng , lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。 rǔ jīn dì tīng , jí shàn sī wéi , dāng wèi rǔ shuō 。” màn shū shì lì yán :“ wěi rán yuàn shuō , wǒ děng yào wén 。” 4. 佛告曼殊室利:“东方去此过十殑伽沙等佛土,有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来、应、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。曼殊室利,彼佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二大愿,令诸有情,所求皆得。 fó gào màn shū shì lì :“ dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ , yǒu shì jiè míng jìng liú lí, fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng、 zhèng děng jué 、 míng xíng yuán mǎn 、 shàn shì 、 shì jiān jiě 、 wú shàng zhàng fū 、 diào yù shì 、 tiān rén shī 、 fó 、 báo qié fàn。 màn shū shì lì , bǐ fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , běn xíng pú sà dào shí , fā shí èr dà yuàn , líng zhū yǒu qíng , suǒ qiú jiē dé 。 5(i). 第一大愿:愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明,炽然照曜无量无数无边世界。以三十二大丈夫相,八十随好,庄严其身。令一切有情,如我无异。 dì yī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí , zì shēn guāng míng,chì rán zhào yào wú liáng wú shù wú biān shì jiè 。 yǐ sān shí èr dà zhàng fū xiāng , bā shí suí hǎo, zhuāng yán qí shēn 。 líng yī qiē yǒu qíng , rú wǒ wú yì 。 5(ii). 第二大愿:愿我来世得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽,光明广大,功德巍巍,身善安住,焰网庄严,过于日月。幽冥众生,悉蒙开晓,随意所趣,作诸事业。 dì èr dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , shēn rú liú lí , nèi wài míng chè, jìng wú xiá huì, guāng míng guǎng dà , gōng dé wēi wēi , shēn shàn ān zhù , yàn wǎng zhuāng yán , guò yú rì yuè 。 yōu míng zhòng shēng , xī mēng kāi xiǎo , suí yì suǒ qù, zuò zhū shì yè 。 5(iii). 第三大愿:愿我来世得菩提时,以无量无边智慧方便,令诸有情,皆得无尽所受用物,莫令众生有所乏少。 dì sān dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , yǐ wú liáng wú biān zhì huì fāng biàn , líng zhū yǒu qíng, jiē dé wú jìn suǒ shòu yòng wù , mò líng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。 5(iv). 第四大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情行邪道者,悉令安住菩提道中。若行声闻、独觉乘者,皆以大乘而安立之。 dì sì dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng xíng (xíng) xié dào zhě , xī líng ān zhù pú tí dào zhōng 。 ruò xíng shēng wén 、 dú jué chéng zhě , jiē yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。 5(v). 第五大愿:愿我来世得菩提时,若有无量无边有情,于我法中修行梵行,一切皆令得不缺戒,具三聚戒。设有毁犯,闻我名已,还得清净,不堕恶趣(qū)。 dì wǔ dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò yǒu wú liáng wú biān yǒu qíng , yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn xíng , yī qiē jiē líng dé bù quē jiè , jù sān jù jiè 。 shè yǒu huǐ fàn , wén wǒ míng yǐ , huán dé qīng jìng , bù duò è qū。 5(vi). 第六大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,其身下劣,诸根不具,丑陋顽愚、盲聋喑哑、挛躄背偻、白癞癫狂、种种病苦。闻我名已,一切皆得端正黠慧,诸根完具,无诸疾苦。 dì liù dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , qí shēn xià liè , zhū gēn bù jù , chǒu lòu wán yú 、 máng lóng yīn yǎ、luán bì bèi lǚ、 bái lài diān kuáng 、 zhǒng zhǒng bìng kǔ 。 wén wǒ míng yǐ , yī qiē jiē dé duān zhèng xiá huì , zhū gēn wán jù , wú zhū jí kǔ 。 5(vii). 第七大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,无亲无家,贫穷多苦。我之名号,一经其耳,病悉得除,身心安乐。家属资具,悉皆丰足。乃至证得,无上菩提。 dì qī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , zhòng bìng bī qiē , wú jiù wú guī , wú yī wú yào , wú qīn wú jiā , pín qióng duō kǔ 。 wǒ zhī míng hào , yī jīng qí ěr , bìng xī dé chú , shēn xīn ān lè 。 jiā shǔ zī jù , xī jiē fēng zú 。 nǎi zhì zhèng dé , wú shàng pú tí 。 5(viii). 第八大愿:愿我来世得菩提时,若有女人,为女百恶之所逼恼,极生厌离,愿舍女身。闻我名已,一切皆得转女成男,具丈夫相,乃至证得无上菩提。 dì bā dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò yǒu nǚ rén , wéi nǚ bǎi è zhī suǒ bī nǎo , jí shēng yàn lí , yuàn shè nǚ shēn 。 wén wǒ míng yǐ , yī qiē jiē dé zhuǎn nǚ chéng nán , jù zhàng fū xiāng , nǎi zhì zhèng dé wú shàng pú tí 。 5(ix). 第九大愿:愿我来世得菩提时,令诸有情,出魔罥网,解脱一切外道缠缚。若堕种种恶见稠林,皆当引摄置于正见,渐令修习诸菩萨行,速证无上正等菩提。 dì jiǔ dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , líng zhū yǒu qíng , chū mó juàn wǎng , jiě tuō yī qiē wài dào chán fù。 ruò duò zhǒng zhǒng è jiàn chóu lín , jiē dāng yǐn shè zhì yú zhèng jiàn , jiàn líng xiū xí zhū pú sà xíng , sù zhèng wú shàng zhèng děng pú tí 。 5(x). 第十大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,王法所录,缧缚鞭挞,系闭牢狱,或当刑戮,及余无量灾难凌辱,悲愁煎迫,身心受苦。若闻我名,以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦。 dì shí dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , wáng fǎ suǒ lù ,léi fù biān tà, xì bì láo yù , huò dāng xíng lù, jí yú wú liáng zāi nán líng rǔ , bēi chóu jiān pò , shēn xīn shòu kǔ 。 ruò wén wǒ míng , yǐ wǒ fú dé wēi shén lì gù , jiē dé jiě tuō yī qiē yōu kǔ 。 5(xi). 第十一大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,饥渴所恼,为求食故,造诸恶业。得闻我名,专念受持,我当先以上妙饮食,饱足其身。后以法味,毕竟安乐而建立之。 dì shí yī dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , jī kě suǒ nǎo , wéi qiú shí gù , zào zhū è yè 。 dé wén wǒ míng , zhuān niàn shòu chí , wǒ dāng xiān yǐ shàng miào yǐn shí , bǎo zú qí shēn 。 hòu yǐ fǎ wèi , bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。 5(xii). 第十二大愿:愿我来世得菩提时,若诸有情,贫无衣服,蚊虻寒热,昼夜逼恼。若闻我名,专念受持,如其所好,即得种种上妙衣服,亦得一切宝庄严具,花鬘涂香,鼓乐(yuè)众伎,随心所玩,皆令满足。 dì shí èr dà yuàn : yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí , ruò zhū yǒu qíng , pín wú yī fú , wén méng hán rè , zhòu yè bī nǎo 。 ruò wén wǒ míng , zhuān niàn shòu chí , rú qí suǒ hào, jí dé zhǒng zhǒng shàng miào yī fú , yì dé yī qiē bǎo zhuāng yán jù , huā mán tú xiāng , gǔ yuè zhòng jì, suí xīn suǒ wán, jiē líng mǎn zú 。 6. 曼殊室利,是为彼世尊药师琉璃光如来、应、正等觉,行菩萨道时,所发十二微妙上愿。” màn shū shì lì , shì wéi bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng 、 zhèng děng jué , xíng pú sà dào shí , suǒ fā shí èr wēi miào shàng yuàn 。” 7. “复次,曼殊室利,彼世尊药师琉璃光如来,行菩萨道时所发大愿,及彼佛土功德庄严,我若一劫,若一劫余,说不能尽。然彼佛土,一向清净,无有女人,亦无恶趣,及苦音声。琉璃为地,金绳界道,城阙宫阁、轩窗罗网,皆七宝成。亦如西方极乐世界,功德庄严,等无差别。于其国中,有二菩萨摩诃萨:一名日光遍照,二名月光遍照,是彼无量无数菩萨众之上首,悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。是故曼殊室利,诸有信心善男子、善女人等,应当愿生彼佛世界。” “fù cì , màn shū shì lì , bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , xíng pú sà dào shí suǒ fā dà yuàn , jí bǐ fó tǔ gōng dé zhuāng yán , wǒ ruò yī jié , ruò yī jié yú , shuō bù néng jìn 。 rán bǐ fó tǔ , yī xiàng qīng jìng , wú yǒu nǚ rén , yì wú è qù , jí kǔ yīn shēng 。 liú lí wéi dì , jīn shéng jiè dào , chéng què gōng gé 、 xuān chuāng luó wǎng , jiē qī bǎo chéng 。 yì rú xī fāng jí lè shì jiè , gōng dé zhuāng yán, děng wú chà bié 。 yú qí guó zhōng , yǒu èr pú sà mó hē sà : yī míng rì guāng biàn zhào, èr míng yuè guāng biàn zhào , shì bǐ wú liáng wú shù pú sà zhòng zhī shàng shǒu , xī néng chí bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhèng fǎ bǎo zàng。 shì gù màn shū shì lì , zhū yǒu xìn xīn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yīng dāng yuàn shēng bǐ fó shì jiè 。” 8. 尔时,世尊复告曼殊室利童子言:“曼殊室利,有诸众生,不识善恶,惟怀贪吝,不知布施,及施果报,愚痴无智,阙于信根,多聚财宝,勤加守护。见乞者来,其心不喜。设不获已而行施时,如割身肉,深生痛惜。复有无量悭贪有情,积集资财,于其自身尚不受用,何况能与父母妻子、奴婢作使,及来乞者? ěr shí , shì zūn fù gào màn shū shì lì tóng zǐ yán :“ màn shū shì lì , yǒu zhū zhòng shēng , bù shí shàn è, wéi huái tān lìn, bù zhī bù shī , jí shī guǒ bào , yú chī wú zhì , quē yú xìn gēn , duō jù cái bǎo,qín jiā shǒu hù 。 jiàn qǐ zhě lái , qí xīn bù xǐ 。 shè bù huò yǐ ér xíng shī shí , rú gē shēn ròu , shēn shēng tòng xī 。 fù yǒu wú liáng qiān tān yǒu qíng , jī jí zī cái , yú qí zì shēn shàng bù shòu yòng, hé kuàng néng yǔ fù mǔ qī zǐ 、 nú bì zuò shǐ , jí lái qǐ zhě ? 9. 彼诸有情,从此命终,生饿鬼界,或傍生趣。由昔人间,曾得暂闻药师琉璃光如来名故,今在恶趣,暂得忆念彼如来名,即于念时,从彼处没(mò),还(huán)生人中。得宿命念,畏恶趣苦。不乐(yào)欲乐(lè),好(hào)行惠施,赞叹施者。一切所有,悉无贪惜。渐次尚能以头目手足、血肉身分施来求者,况余财物。 bǐ zhū yǒu qíng , cóng cǐ mìng zhōng , shēng è guǐ jiè , huò páng shēng qù 。 yóu xī rén jiān , zēng dé zàn wén yào shī liú lí guāng rú lái míng gù , jīn zài è qù , zàn dé yì niàn bǐ rú lái míng , jí yú niàn shí, cóng bǐ chǔ mò, huán shēng rén zhōng 。 dé sù mìng niàn , wèi è qù kǔ 。 bù yào yù lè, hào xíng huì shī , zàn tàn shī zhě 。 yī qiē suǒ yǒu , xī wú tān xī 。 jiàn cì shàng néng yǐ tóu mù shǒu zú 、 xuè ròu shēn fèn shī lái qiú zhě , kuàng yú cái wù 。 10. 复次,曼殊室利,若诸有情,虽于如来受诸学处,而破尸罗。有虽不破尸罗,而破轨则。有于尸罗、轨则,虽得不坏,然毁正见。有虽不毁正见,而弃多闻,于佛所说契经深义不能解了。有虽多闻,而增上慢。由增上慢覆蔽心故,自是非他,嫌谤正法,为魔伴党。如是愚人,自行邪见,复令无量俱胝有情,堕大险坑。此诸有情,应于地狱、傍生、鬼趣,流转无穷。 fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , suī yú rú lái shòu zhū xué chǔ , ér pò shī luó 。 yǒu suī bù pò shī luó , ér pò guǐ zé 。 yǒu yú shī luó 、 guǐ zé , suī dé bù huài , rán huǐ zhèng jiàn 。 yǒu suī bù huǐ zhèng jiàn , ér qì duō wén , yú fó suǒ shuō qì jīng shēn yì bù néng jiě liǎo 。 yǒu suī duō wén , ér zēng shàng màn 。 yóu zēng shàng màn fù bì xīn gù , zì shì fēi tā , xián bàng zhèng fǎ , wéi mó bàn dǎng 。 rú shì yú rén , zì xíng xié jiàn , fù líng wú liáng jù zhī yǒu qíng , duò dà xiǎn kēng 。 cǐ zhū yǒu qíng , yīng yú dì yù 、 bàng shēng 、 guǐ qù , liú zhuǎn wú qióng 。 11. 若得闻此药师琉璃光如来名号,便舍恶行,修诸善法,不堕恶趣。设有不能舍诸恶行,修行善法,堕恶趣者,以彼如来本愿威力,令其现前暂闻名号,从彼命终,还生人趣。得正见精进,善调意乐。便能舍家,趣于非家。如来法中,受持学处,无有毁犯。正见多闻,解甚深义,离增上慢,不谤正法,不为魔伴。渐次修行诸菩萨行,速得圆满。 ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , biàn shè è xíng , xiū zhū shàn fǎ , bù duò è qù 。 shè yǒu bù néng shè zhū è xíng , xiū xíng shàn fǎ , duò è qù zhě , yǐ bǐ rú lái běn yuàn wēi lì , líng qí xiàn qián zàn wén míng hào , cóng bǐ mìng zhōng , huán (huán) shēng rén qù 。 dé zhèng jiàn jīng jìn, shàn diào (tiáo) yì lè (lè)。 biàn néng shè jiā , qū yú fēi jiā 。 rú lái fǎ zhōng , shòu chí xué chǔ, wú yǒu huǐ fàn 。 zhèng jiàn duō wén , jiě shèn shēn yì , lí zēng shàng màn , bù bàng zhèng fǎ , bù wéi mó bàn 。 jiàn cì xiū xíng zhū pú sà xíng , sù dé yuán mǎn 。 12. 复次,曼殊室利,若诸有情,悭贪嫉妒,自赞毁他,当堕三恶趣中,无量千岁,受诸剧苦。受剧苦已,从彼命终,来生人间,作牛马驼驴,恒被鞭挞,饥渴逼恼。又常负重,随路而行。或得为人,生居下贱,作人奴婢,受他驱役,恒不自在。若昔人中,曾闻世尊药师琉璃光如来名号,由此善因,今复忆念,至心归依。以佛神力,众苦解脱,诸根聪利,智慧多闻,恒求胜法,常遇善友,永断魔罥,破无明殼(què),竭烦恼河,解脱一切生老病死,忧悲苦恼。 fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , qiān tān jí dù, zì zàn huǐ tā , dāng duò sān è qù zhōng , wú liáng qiān suì , shòu zhū jù kǔ 。 shòu jù kǔ yǐ , cóng bǐ mìng zhōng , lái shēng rén jiān, zuò niú mǎ tuó lǘ, héng bèi biān tà, jī kě bī nǎo 。 yòu cháng fù zhòng, suí lù ér xíng 。 huò dé wéi rén , shēng jū xià jiàn , zuò rén nú bì , shòu tā qū yì , héng bù zì zài 。 ruò xī rén zhōng , zēng wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , yóu cǐ shàn yīn , jīn fù yì niàn, zhì xīn guī yī 。 yǐ fó shén lì , zhòng kǔ jiě tuō , zhū gēn cōng lì , zhì huì duō wén , héng qiú shèng fǎ , cháng yù shàn yǒu , yǒng duàn mó juàn, pò wú míng què, jié fán nǎo hé , jiě tuō yī qiē shēng lǎo bìng sǐ , yōu bēi kǔ nǎo 。 13. 复次,曼殊室利,若诸有情,好喜乖离,更(gēng)相斗(dòu)讼(sòng),恼乱自他,以身语意,造作增长种种恶业,展转常为不饶益事,互相谋害。告召(zhào)山林树冢(zhǒng)等神。杀诸众生,取其血肉,祭祀(sì)药叉、罗刹(chà)娑(suō)等。书怨人名,作其形像,以恶咒术,而咒诅(zǔ)之。厌(yā)媚蛊(gǔ)道,咒起尸鬼,令断彼命,及坏其身。是诸有情,若得闻此药师琉璃光如来名号,彼诸恶事,悉不能害。一切展转,皆起慈心。利益安乐,无损恼意,及嫌(xián)恨心。各各欢悦,于自所受,生于喜足。不相侵凌,互为饶益。 fù cì , màn shū shì lì , ruò zhū yǒu qíng , hǎo xǐ guāi lí , gēng xiāng dòu sòng, nǎo luàn zì tā , yǐ shēn yǔ yì , zào zuò zēng cháng zhǒng zhǒng è yè , zhǎn zhuǎn cháng wéi bù ráo yì shì , hù xiāng móu hài 。 gào zhào shān lín shù zhǒng děng shén 。 shā zhū zhòng shēng , qǔ qí xuè ròu , jì sì yào chā 、 luó chà suō děng 。 shū yuàn rén míng , zuò qí xíng xiàng , yǐ è zhòu shù , ér zhòu zǔ zhī 。 yā mèi gǔ dào , zhòu qǐ shī guǐ , líng duàn bǐ mìng , jí huài qí shēn 。 shì zhū yǒu qíng , ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , bǐ zhū è shì , xī bù néng hài 。 yī qiē zhǎn zhuǎn , jiē qǐ cí xīn 。 lì yì ān lè , wú sǔn nǎo yì , jí xián hèn xīn 。 gè gè huān yuè , yú zì suǒ shòu , shēng yú xǐ zú 。 bù xiāng qīn líng , hù wéi ráo yì 。 14. 复次,曼殊室利,若有四众:苾(bì)刍(chú)、苾(bì)刍(chú)尼、邬(wū)波索迦、邬(wū)波斯迦,及余净信善男子、善女人等,有能受持八分斋戒,或经一年,或复三月,受持学处,以此善根,愿生西方极乐世界无量寿佛所,听闻正法,而未定者。若闻世尊药师琉璃光如来名号,临命终时,有八菩萨,其名曰:文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、无尽意菩萨、宝檀华菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨。是八菩萨,乘神通来,示其道路,即于彼界种种杂色众宝花中,自然化生。 fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu sì zhòng : bì chú、 bì chú ní 、 wū bō suǒ jiā 、 wū bō sī jiā , jí yú jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yǒu néng shòu chí bā fēn zhāi jiè , huò jīng yī nián , huò fù sān yuè , shòu chí xué chǔ , yǐ cǐ shàn gēn , yuàn shēng xī fāng jí lè shì jiè wú liáng shòu fó suǒ , tīng wén zhèng fǎ , ér wèi dìng zhě 。 ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , lín mìng zhōng shí , yǒu bā pú sà , qí míng yuē : wén shū shī lì pú sà 、 guān shì yīn pú sà 、 dé dà shì pú sà 、 wú jìn yì pú sà 、 bǎo tán huá pú sà 、 yào wáng pú sà 、 yào shàng pú sà 、 mí lè pú sà 。 shì bā pú sà , chéng shén tōng lái , shì qí dào lù , jí yú bǐ jiè zhǒng zhǒng zá sè zhòng bǎo huā zhōng , zì rán huà shēng 。 15. 或有因此生于天上,虽生天中,而本善根亦未穷尽,不复更(gèng)生诸余恶趣。天上寿尽,还生人间,或为轮王,统摄四洲,威德自在,安立无量百千有情于十善道。或生刹(chà)帝利、婆罗门、居士大家,多饶财宝,仓库盈溢,形相端严,眷属具足,聪明智慧,勇健威猛,如大力士。若是女人,得闻世尊药师如来名号,至心受持,于后不复更受女身。 huò yǒu yīn cǐ shēng yú tiān shàng , suī shēng tiān zhōng , ér běn shàn gēn yì wèi qióng jìn , bù fù gèng shēng zhū yú è qù 。 tiān shàng shòu jìn , huán shēng rén jiān , huò wéi lún wáng , tǒng shè sì zhōu , wēi dé zì zài , ān lì wú liáng bǎi qiān yǒu qíng yú shí shàn dào 。 huò shēng chà dì lì 、 pó luó mén 、 jū shì dà jiā , duō ráo cái bǎo , cāng kù yíng yì , xíng xiāng duān yán , juàn shǔ jù zú , cōng míng zhì huì , yǒng jiàn wēi měng , rú dà lì shì 。 ruò shì nǚ rén , dé wén shì zūn yào shī rú lái míng hào , zhì xīn shòu chí , yú hòu bù fù gēng shòu nǚ shēn 。 16. 复次,曼殊室利,彼药师琉璃光如来得菩提时,由本愿力,观诸有情,遇众病苦,瘦疟(nüè)、干(gān)消、黄热等病,或被厌(yā)魅、蛊(gǔ)道所中(zhòng),或复短命,或时横(hèng)死,欲令是等病苦消除,所求愿满。时彼世尊入三摩地,名曰灭除一切众生苦恼。既入定已,于肉髻(jì)中出大光明,光中演说大陀罗尼咒曰: fù cì , màn shū shì lì , bǐ yào shī liú lí guāng rú lái dé pú tí shí , yóu běn yuàn lì , guān zhū yǒu qíng , yù zhòng bìng kǔ , shòu nüè、 gān xiāo 、 huáng rè děng bìng , huò bèi yā mèi 、 gǔ dào suǒ zhòng, huò fù duǎn mìng , huò shí hèng sǐ , yù líng shì děng bìng kǔ xiāo chú , suǒ qiú yuàn mǎn 。 shí bǐ shì zūn rù sān mó dì , míng yuē miè chú yī qiē zhòng shēng kǔ nǎo 。 jì rù dìng yǐ , yú ròu jì zhōng chū dà guāng míng , guāng zhōng yǎn shuō dà tuó luó ní zhòu yuē : 17. 南(nan)谟(mo)薄(bo)伽(qie)伐(fa)帝(di)鞞(pi)杀(sha)社(she) 窭(ju)噜(lu)薜(pi)琉(liu)璃(li)钵(bo)喇(la)婆(po) 喝(he)啰(la)阇(she)也(ye)怛(da)他(tuo)揭(jie)多(duo)也(ye) 阿(a)啰(la)喝(he)帝(di)三(san)藐(miao)三(san)勃(bo)陀(tuo)耶(ye) 怛(da)姪(zhi)他(tuo)唵(ong)鞞(pi)杀(sha)逝(shi) 鞞(pi)杀(sha)逝(shi)鞞(pi)杀(sha)社(she) 三(san)没(mo)揭(jie)帝(di)莎(suo)诃(he) 18. 尔时,光中说此咒已,大地震动,放大光明,一切众生病苦皆除,受安隐乐。 ěr shí , guāng zhōng shuō cǐ zhòu yǐ , dà dì zhèn dòng , fàng dà guāng míng , yī qiē zhòng shēng bìng kǔ jiē chú , shòu ān wěn lè 。 19. 曼殊室利,若见男子、女人,有病苦者,应当一心为彼病人,清净澡漱(shù),或食、或药、或无虫水,咒一百八遍,与彼服食,所有病苦,悉皆消灭。若有所求,至心念诵,皆得如意,无病延年。命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提。是故曼殊室利,若有男子、女人,于彼药师琉璃光如来,至心殷(yīn)重恭敬供养者,常持此咒,勿令废忘。 màn shū shì lì , ruò jiàn nán zǐ 、 nǚ rén , yǒu bìng kǔ zhě , yīng dāng yī xīn wéi bǐ bìng rén , qīng jìng zǎo shù, huò shí 、 huò yào 、 huò wú chóng shuǐ , zhòu yī bǎi bā biàn , yǔ bǐ fú shí , suǒ yǒu bìng kǔ , xī jiē xiāo miè 。 ruò yǒu suǒ qiú , zhì xīn niàn sòng , jiē dé rú yì , wú bìng yán nián 。 mìng zhōng zhī hòu , shēng bǐ shì jiè , dé bù tuì zhuǎn , nǎi zhì pú tí 。 shì gù màn shū shì lì , ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén , yú bǐ yào shī liú lí guāng rú lái , zhì xīn yīn zhòng gōng jìng gōng yǎng zhě , cháng chí cǐ zhòu , wù líng fèi wàng 。 20. 复次,曼殊室利,若有净信男子、女人,得闻药师琉璃光如来、应、正等觉所有名号,闻已诵持。晨嚼(jiáo)齿木,澡漱清净,以诸香花、末香、烧香、涂(tú)香,作众伎乐,供养形像。于此经典,若自书,若教人书,一心受持,听闻其义。于彼法师应修供养,一切所有资身之具,悉皆施与,勿令乏少。如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。 fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn nán zǐ 、 nǚ rén , dé wén yào shī liú lí guāng rú lái 、 yīng 、 zhèng děng jué suǒ yǒu míng hào , wén yǐ sòng chí 。 chén jiáo chǐ mù , zǎo shù qīng jìng , yǐ zhū xiāng huā 、 mò xiāng 、 shāo xiāng 、 tú (tú) xiāng , zuò zhòng jì lè , gōng yǎng xíng xiàng 。 yú cǐ jīng diǎn , ruò zì shū , ruò jiào rén shū , yī xīn shòu chí , tīng wén qí yì 。 yú bǐ fǎ shī yīng xiū gōng yǎng , yī qiē suǒ yǒu zī shēn zhī jù , xī jiē shī yǔ , wù líng fá shǎo。 rú shì biàn mēng zhū fó hù niàn , suǒ qiú yuàn mǎn , nǎi zhì pú tí 。 21. 尔时,曼殊室利童子白佛言:“世尊,我当誓于像法转时,以种种方便,令诸净信善男子、善女人等,得闻世尊药师琉璃光如来名号,乃至睡中,亦以佛名觉悟其耳。世尊,若于此经受持读诵,或复为他演说开示。若自书,若教人书。恭敬尊重,以种种花香、涂香、末香、烧香、花鬘(mán)、璎珞、幡(fān)盖、伎乐,而为供养。以五色彩,作囊(náng)盛(chéng)之。扫洒净处,敷(fū)设高座,而用安处。 ěr shí , màn shū shì lì tóng zǐ bái fó yán :“ shì zūn , wǒ dāng shì yú xiàng fǎ zhuǎn shí , yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn , líng zhū jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , nǎi zhì shuì zhōng , yì yǐ fó míng jué wù qí ěr 。 shì zūn , ruò yú cǐ jīng shòu chí dú sòng , huò fù wéi tā yǎn shuō kāi shì 。 ruò zì shū , ruò jiào rén shū 。 gōng jìng zūn zhòng , yǐ zhǒng zhǒng huā xiāng 、 tú xiāng 、 mò xiāng 、 shāo xiāng 、 huā mán、 yīng luò、 fān gài 、 jì lè , ér wéi gōng yǎng 。 yǐ wǔ sè cǎi, zuò náng chéng zhī 。 sǎo sǎ jìng chǔ , fū shè gāo zuò , ér yòng ān chǔ 。 22. 尔时,四大天王与其眷属,及余无量百千天众,皆诣(yì)其所,供养守护。世尊,若此经宝流行之处,有能受持,以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德,及闻名号,当知是处无复横(hèng)死。亦复不为诸恶鬼神,夺其精气。设已夺者,还得如故,身心安乐。” ěr shí , sì dà tiān wáng yǔ qí juàn shǔ , jí yú wú liáng bǎi qiān tiān zhòng , jiē yì qí suǒ , gōng yǎng shǒu hù 。 shì zūn , ruò cǐ jīng bǎo liú xíng zhī chǔ , yǒu néng shòu chí , yǐ bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé , jí wén míng hào , dāng zhī shì chǔ wú fù hèng sǐ 。 yì fù bù wéi zhū è guǐ shén , duó qí jīng qì 。 shè yǐ duó zhě , huán dé rú gù , shēn xīn ān lè 。” 23. 佛告曼殊室利:“如是,如是!如汝所说。曼殊室利,若有净信善男子、善女人等,欲供养彼世尊药师琉璃光如来者,应先造立彼佛形像,敷清净座而安处(chǔ)之。散种种花,烧种种香,以种种幢(chuáng)幡(fān)庄严其处。七日七夜,受持八分斋戒。食清净食,澡浴香洁,著新净衣。应生无垢浊心,无怒害心,于一切有情,起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心。鼓乐歌赞,右绕佛像。复应念彼如来本愿功德,读诵此经,思惟其义,演说开示。随所乐(yào)愿,一切皆遂(suì):求长寿得长寿,求富饶得富饶,求官位得官位,求男女得男女。 fó gào màn shū shì lì :“ rú shì , rú shì ! rú rǔ suǒ shuō 。 màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , yù gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě , yīng xiān zào lì bǐ fó xíng xiàng , fū qīng jìng zuò ér ān chǔ zhī 。 sàn zhǒng zhǒng huā , shāo zhǒng zhǒng xiāng , yǐ zhǒng zhǒng chuáng fān zhuāng yán qí chǔ 。 qī rì qī yè , shòu chí bā fēn zhāi jiè 。 shí qīng jìng shí , zǎo yù xiāng jié , zhù xīn jìng yī 。 yīng shēng wú gòu zhuó xīn , wú nù hài xīn , yú yī qiē yǒu qíng , qǐ lì yì ān lè , cí bēi xǐ shè , píng děng zhī xīn 。 gǔ lè gē zàn , yòu rào fó xiàng 。 fù yīng niàn bǐ rú lái běn yuàn gōng dé , dú sòng cǐ jīng , sī wéi qí yì , yǎn shuō kāi shì 。 suí suǒ yào yuàn , yī qiē jiē suì : qiú cháng shòu dé cháng shòu , qiú fù ráo dé fù ráo , qiú guān wèi dé guān wèi , qiú nán nǚ dé nán nǚ 。 24. 若复有人,忽得恶梦,见诸恶相,或怪鸟来集,或于住处,百怪出现。此人若以众妙资具,恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者,恶梦恶相,诸不吉祥,皆悉隐没(mò),不能为患。或有水、火、刀、毒、悬险(xiǎn)、恶象、师子、虎、狼、熊、罴(pí)、毒蛇、恶蝎(xiē)、蜈蚣、蚰(yóu)蜒(yán)、蚊虻(méng)等怖,若能至心忆念彼佛,恭敬供养,一切怖畏皆得解脱。若他国侵扰,盗贼反乱,忆念恭敬彼如来者,亦皆解脱。 ruò fù yǒu rén , hū dé è mèng , jiàn zhū è xiāng , huò guài niǎo lái jí , huò yú zhù chǔ , bǎi guài chū xiàn 。 cǐ rén ruò yǐ zhòng miào zī jù , gōng jìng gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě , è mèng è xiāng , zhū bù jí xiáng , jiē xī yǐn mò, bù néng wéi huàn 。 huò yǒu shuǐ 、 huǒ 、 dāo 、 dú 、 xuán xiǎn、 è xiàng 、 shī zǐ 、 hǔ 、 láng 、 xióng 、 pí、 dú shé 、 è xiē、 wú gōng 、 yóu yán、 wén méng děng bù , ruò néng zhì xīn yì niàn bǐ fó , gōng jìng gōng yǎng , yī qiē bù wèi jiē dé jiě tuō 。 ruò tā guó qīn rǎo , dào zéi fǎn luàn , yì niàn gōng jìng bǐ rú lái zhě , yì jiē jiě tuō 。 25. 复次,曼殊室利,若有净信善男子、善女人等,乃至尽形不事余天,唯当一心归佛、法、僧,受持禁戒。若五戒、十戒、菩萨四百戒、苾(bì)刍(chú)二百五十戒、苾(bì)刍(chú)尼五百戒,于所受中或有毁犯,怖堕恶趣,若能专念彼佛名号,恭敬供养者,必定不受三恶趣生。或有女人,临当产时,受于极苦。若能至心称名礼赞,恭敬供养彼如来者,众苦皆除。所生之子,身分具足,形色端正,见者欢喜,利根聪明,安隐少病,无有非人夺其精气。” fù cì , màn shū shì lì , ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , nǎi zhì jìn xíng bù shì yú tiān , wéi dāng yī xīn guī fó 、 fǎ 、 sēng , shòu chí jīn jiè 。 ruò wǔ jiè 、 shí jiè 、 pú sà sì bǎi jiè 、bì chú èr bǎi wǔ shí jiè 、 bì chú ní wǔ bǎi jiè , yú suǒ shòu zhōng huò yǒu huǐ fàn , bù duò è qù , ruò néng zhuān niàn bǐ fó míng hào , gōng jìng gōng yǎng zhě , bì dìng bù shòu sān è qù shēng 。 huò yǒu nǚ rén , lín dāng chǎn shí , shòu yú jí kǔ 。 ruò néng zhì xīn chēng míng lǐ zàn , gōng jìng gōng yǎng bǐ rú lái zhě , zhòng kǔ jiē chú 。 suǒ shēng zhī zǐ , shēn fēn jù zú , xíng sè duān zhèng , jiàn zhě huān xǐ , lì gēn cōng míng , ān yǐn shǎo bìng , wú yǒu fēi rén duó qí jīng qì 。” 26. 尔时,世尊告阿难言:“如我称扬彼佛世尊药师琉璃光如来所有功德,此是诸佛甚深行处,难可解了,汝为信不(fǒu)?”阿难白言:“大德世尊,我于如来所说契(qì)经,不生疑惑。所以者何?一切如来身语意业,无不清净。世尊,此日月轮,可令堕落,妙高山王,可使倾动,诸佛所言,无有异也。 ěr shí , shì zūn gào ā nán yán :“ rú wǒ chēng yáng bǐ fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái suǒ yǒu gōng dé , cǐ shì zhū fó shèn shēn xíng chǔ , nán kě jiě liǎo , rǔ wéi xìn fǒu?” ā nán bái yán :“ dà dé shì zūn , wǒ yú rú lái suǒ shuō qì jīng , bù shēng yí huò 。 suǒ yǐ zhě hé ? yī qiē rú lái shēn yǔ yì yè , wú bù qīng jìng 。 shì zūn , cǐ rì yuè lún , kě líng duò luò , miào gāo shān wáng , kě shǐ qīng dòng , zhū fó suǒ yán , wú yǒu yì yě 。 27. 世尊,有诸众生,信根不具,闻说诸佛甚深行处,作是思惟:云何但念药师琉璃光如来一佛名号,便获尔所功德胜利?由此不信,反生诽谤。彼于长夜,失大利乐。堕诸恶趣,流转无穷。” shì zūn , yǒu zhū zhòng shēng , xìn gēn bù jù , wén shuō zhū fó shèn shēn xíng chǔ , zuò shì sī wéi : yún hé dàn niàn yào shī liú lí guāng rú lái yī fó míng hào , biàn huò ěr suǒ gōng dé shèng lì ? yóu cǐ bù xìn , fǎn shēng fěi bàng 。 bǐ yú cháng yè , shī dà lì lè 。 duò zhū è qù , liú zhuǎn wú qióng 。” 28. 佛告阿难:“是诸有情,若闻世尊药师琉璃光如来名号,至心受持,不生疑惑,堕恶趣者,无有是处。阿难,此是诸佛甚深所行,难可信解。汝今能受,当知皆是如来威力。阿难,一切声闻、独觉及未登地诸菩萨等,皆悉不能如实信解,唯除一生所系(xì)菩萨。阿难,人身难得。于三宝中,信敬尊重,亦难可得。得闻世尊药师琉璃光如来名号,复难于是。阿难,彼药师琉璃光如来,无量菩萨行,无量善巧方便,无量广大愿,我若一劫,若一劫余,而广说者,劫可速尽,彼佛行愿,善巧方便,无有尽也。” fó gào ā nán :“ shì zhū yǒu qíng , ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , zhì xīn shòu chí , bù shēng yí huò , duò è qù zhě , wú yǒu shì chǔ 。 ā nán , cǐ shì zhū fó shèn shēn suǒ xíng , nán kě xìn jiě 。 rǔ jīn néng shòu , dāng zhī jiē shì rú lái wēi lì 。 ā nán , yī qiē shēng wén 、 dú jué jí wèi dēng dì zhū pú sà děng , jiē xī bù néng rú shí xìn jiě , wéi chú yī shēng suǒ xì pú sà 。 ā nán , rén shēn nán dé 。 yú sān bǎo zhōng , xìn jìng zūn zhòng , yì nán kě dé 。 dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , fù nán yú shì 。 ā nán , bǐ yào shī liú lí guāng rú lái , wú liáng pú sà xíng , wú liáng shàn qiǎo fāng biàn , wú liáng guǎng dà yuàn , wǒ ruò yī jié , ruò yī jié yú , ér guǎng shuō zhě , jié kě sù jìn , bǐ fó xíng yuàn , shàn qiǎo fāng biàn , wú yǒu jìn yě 。” 29. 尔时,众中有一菩萨摩诃萨,名曰救脱,即从座起,偏袒一肩,右膝著地,曲躬合掌而白佛言:“大德世尊,像法转时,有诸众生,为种种患之所困厄(è),长病羸(léi)瘦,不能饮食,喉唇干燥,见诸方暗,死相现前。父母、亲属、朋友、知识,啼(tí)泣(qì)围绕。然彼自身,卧在本处,见琰(yǎn)魔使,引其神识,至于琰(yǎn)魔法王之前。 ěr shí , zhòng zhōng yǒu yī pú sà mó hē sà , míng yuē jiù tuō , jí cóng zuò qǐ , piān tǎn yī jiān , yòu xī zhuó dì , qū gōng hé zhǎng ér bái fó yán :“ dà dé shì zūn , xiàng fǎ zhuǎn shí , yǒu zhū zhòng shēng , wéi zhǒng zhǒng huàn zhī suǒ kùn è, cháng bìng léi shòu , bù néng yǐn shí , hóu chún gān zào , jiàn zhū fāng àn , sǐ xiāng xiàn qián 。 fù mǔ 、 qīn shǔ 、 péng yǒu 、 zhī shí , tí qì wéi rào 。 rán bǐ zì shēn , wò zài běn chǔ , jiàn yǎn mó shǐ , yǐn qí shén shí , zhì yú yǎn (yǎn) mó fǎ wáng zhī qián 。 30. 然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,皆具书之,尽持授与琰(yǎn)魔法王。尔时,彼王推问其人,算计所作,随其罪福而处(chǔ)断之。时彼病人亲属、知识,若能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧,转(zhuǎn)读此经,然七层之灯,悬五色续命神幡(fān),或有是处,彼识得还。如在梦中,明了自见。或经七日,或二十一日,或三十五日,或四十九日,彼识还时,如从梦觉,皆自忆知善不善业所得果报。由自证见业果报故,乃至命难(nàn),亦不造作诸恶之业。是故净信善男子、善女人等,皆应受持药师琉璃光如来名号,随力所能,恭敬供养。” rán zhū yǒu qíng , yǒu jù shēng shén , suí qí suǒ zuò , ruò zuì ruò fú , jiē jù shū zhī , jìn chí shòu yǔ yǎn mó fǎ wáng 。 ěr shí , bǐ wáng tuī wèn qí rén , suàn jì suǒ zuò , suí qí zuì fú ér chǔ duàn zhī 。 shí bǐ bìng rén qīn shǔ 、 zhī shí , ruò néng wéi bǐ guī yī shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , qǐng zhū zhòng sēng , zhuǎn dú cǐ jīng , rán qī céng zhī dēng , xuán wǔ sè xù mìng shén fān, huò yǒu shì chǔ , bǐ shí dé huán 。 rú zài mèng zhōng , míng liǎo zì jiàn 。 huò jīng qī rì , huò èr shí yī rì , huò sān shí wǔ rì , huò sì shí jiǔ rì , bǐ shí huán shí , rú cóng mèng jué , jiē zì yì zhī shàn bù shàn yè suǒ dé guǒ bào 。 yóu zì zhèng jiàn yè guǒ bào gù , nǎi zhì mìng nàn, yì bù zào zuò zhū è zhī yè 。 shì gù jìng xìn shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén děng , jiē yīng shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , suí lì suǒ néng , gōng jìng gōng yǎng 。” 31. 尔时,阿难问救脱菩萨曰:“善男子,应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来?续命幡(fān)灯,复云何造?”救脱菩萨言:“大德,若有病人,欲脱病苦,当为其人,七日七夜,受持八分斋戒。应以饮食及余资具,随力所办,供养苾(bì)刍(chú)僧。昼夜六时,礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来,读诵此经四十九遍。然四十九灯,造彼如来形像七躯,一一像前各置七灯,一一灯量大如车轮,乃至四十九日光明不绝。造五色彩幡(fān),长四十九搩(zhǎ)手。应放杂类众生,至四十九。可得过度危厄(è)之难,不为诸横(hèng)恶鬼所持。 ěr shí , ā nán wèn jiù tuō pú sà yuē :“ shàn nán zǐ , yīng yún hé gōng jìng gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ? xù mìng fān dēng , fù yún hé zào ?” jiù tuō pú sà yán :“ dà dé , ruò yǒu bìng rén , yù tuō bìng kǔ , dāng wéi qí rén , qī rì qī yè , shòu chí bā fēn zhāi jiè 。 yīng yǐ yǐn shí jí yú zī jù , suí lì suǒ bàn , gōng yǎng bì chú sēng 。 zhòu yè liù shí , lǐ bài gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái , dú sòng cǐ jīng sì shí jiǔ biàn 。 rán sì shí jiǔ dēng , zào bǐ rú lái xíng xiàng qī qū , yī yī xiàng qián gè zhì qī dēng , yī yī dēng liáng dà rú chē lún , nǎi zhì sì shí jiǔ rì guāng míng bù jué 。 zào wǔ sè cǎi fān, cháng sì shí jiǔ zhǎ shǒu 。 yīng fàng zá lèi zhòng shēng , zhì sì shí jiǔ 。 kě dé guò dù wēi è zhī nán , bù wéi zhū hèng è guǐ suǒ chí 。 32. 复次,阿难,若刹(chà)帝利、灌顶王等,灾难起时,所谓人众疾疫难,他国侵逼难,自界叛逆难,星宿(xiù)变怪难,日月薄蚀(shí)难,非时风雨难,过时不雨难。彼刹(chà)帝利、灌顶王等,尔时应于一切有情起慈悲心,赦(shè)诸系闭。依前所说供养之法,供养彼世尊药师琉璃光如来。由此善根,及彼如来本愿力故,令其国界即得安隐。风雨顺时,谷稼成熟。一切有情,无病欢乐。于其国中,无有暴虐(nüè)药叉等神恼有情者。一切恶相,皆即隐(yǐn)没(mò)。而刹(chà)帝利、灌顶王等,寿命色力,无病自在,皆得增益。 fù cì , ā nán , ruò chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , zāi nán qǐ shí , suǒ wèi rén zhòng jí yì nán , tā guó qīn bī nán , zì jiè pàn nì nán , xīng xiù biàn guài nán , rì yuè báo shí nán , fēi shí fēng yǔ nán , guò shí bù yǔ nán 。 bǐ chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , ěr shí yīng yú yī qiē yǒu qíng qǐ cí bēi xīn , shè zhū xì bì 。 yī qián suǒ shuō gōng yǎng zhī fǎ , gōng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。 yóu cǐ shàn gēn , jí bǐ rú lái běn yuàn lì gù , líng qí guó jiè jí dé ān yǐn 。 fēng yǔ shùn shí , gǔ jià chéng shú 。 yī qiē yǒu qíng , wú bìng huān lè 。 yú qí guó zhōng , wú yǒu bào nüè yào chā děng shén nǎo yǒu qíng zhě 。 yī qiē è xiāng , jiē jí yǐn mò。 ér chà dì lì 、 guàn dǐng wáng děng , shòu mìng sè lì , wú bìng zì zài , jiē dé zēng yì 。 33. 阿难,若帝后、妃(fēi)主、储君、王子、大臣、辅相、中宫、采女、百官、黎庶(shù),为病所苦,及余厄(è)难,亦应造立五色神幡(fān),然灯续明,放诸生命,散(sàn)杂色花,烧众名香,病得除愈,众难解脱。” ā nán , ruò dì hòu 、 fēi zhǔ 、 chǔ jūn 、 wáng zǐ 、 dà chén 、 fǔ xiāng 、 zhōng gōng 、 cǎi nǚ 、 bǎi guān 、 lí shù, wéi bìng suǒ kǔ , jí yú è nán , yì yīng zào lì wǔ sè shén fān, rán dēng xù míng , fàng zhū shēng mìng , sàn zá sè huā , shāo zhòng míng xiāng , bìng dé chú yù , zhòng nán jiě tuō 。” 34. 尔时,阿难问救脱菩萨言:“善男子,云何已尽之命而可增益?”救脱菩萨言:“大德,汝岂不闻如来说有九横死耶(yé)?是故劝造续命幡(fān)灯,修诸福德。以修福故,尽其寿命,不经苦患。” ěr shí , ā nán wèn jiù tuō pú sà yán :“ shàn nán zǐ , yún hé yǐ jìn zhī mìng ér kě zēng yì ?” jiù tuō pú sà yán :“ dà dé , rǔ qǐ bù wén rú lái shuō yǒu jiǔ héng sǐ yé? shì gù quàn zào xù mìng fān dēng , xiū zhū fú dé 。 yǐ xiū fú gù , jìn qí shòu mìng , bù jīng kǔ huàn 。” 35. 阿难问言:“九横云何?”救脱菩萨言:“有诸有情,得病虽轻,然无医药及看(kān)病者。设复遇医,授以非药,实不应死,而便横死。又信世间邪魔、外道、妖孽(niè)之师,妄说祸福,便生恐动,心不自正,卜(bǔ)问觅祸,杀种种众生,解奏神明,呼诸魍(wǎng)魉(liǎng),请乞福祐,欲冀(jì)延年,终不能得。愚痴迷惑,信邪倒(dào)见,遂(suì)令横死,入于地狱,无有出期。是名初横。 ā nán wèn yán :“ jiǔ héng yún hé ?” jiù tuō pú sà yán :“ yǒu zhū yǒu qíng , dé bìng suī qīng , rán wú yī yào jí kān bìng zhě 。 shè fù yù yī , shòu yǐ fēi yào , shí bù yīng sǐ , ér biàn héng sǐ 。 yòu xìn shì jiān xié mó 、 wài dào 、 yāo niè zhī shī , wàng shuō huò fú , biàn shēng kǒng dòng , xīn bù zì zhèng , bǔ wèn mì huò , shā zhǒng zhǒng zhòng shēng , jiě zòu shén míng , hū zhū wǎng liǎng, qǐng qǐ fú yoù , yù jì yán nián , zhōng bù néng dé 。 yú chī mí huò , xìn xié dào jiàn , suì líng héng sǐ , rù yú dì yù , wú yǒu chū qī 。 shì míng chū héng 。 36. 二者,横被王法之所诛戮(lù)。三者,畋(tián)猎嬉戏,耽(dān)淫嗜酒,放逸无度,横为非人夺其精气。四者,横为火焚。五者,横为水溺(nì)。六者,横为种种恶兽所啖(dàn)。七者,横堕山崖。八者,横为毒药、厌(yā)祷、咒诅、起尸鬼等之所中(zhòng)害。九者,饥渴所困,不得饮食而便横死。是为如来略说横死,有此九种。其余复有无量诸横,难可具说。 èr zhě , héng bèi wáng fǎ zhī suǒ zhū lù。 sān zhě , tián liè xī xì , dān yín shì jiǔ , fàng yì wú dù , héng wéi fēi rén duó qí jīng qì 。 sì zhě , héng wéi huǒ fén 。 wǔ zhě , héng wéi shuǐ nì 。 liù zhě , héng wéi zhǒng zhǒng è shòu suǒ dàn。 qī zhě , héng duò shān yá 。 bā zhě , héng wéi dú yào 、 yā dǎo 、 zhòu zǔ 、 qǐ shī guǐ děng zhī suǒ zhòng hài 。 jiǔ zhě , jī kě suǒ kùn , bù dé yǐn shí ér biàn héng sǐ 。 shì wéi rú lái lüè shuō héng sǐ , yǒu cǐ jiǔ zhǒng 。 qí yú fù yǒu wú liáng zhū héng , nán kě jù shuō 。 37. 复次,阿难,彼琰(yǎn)魔王主领世间名籍之记,若诸有情,不孝五逆,破辱三宝,坏君臣法,毁于信戒,琰(yǎn)魔法王,随罪轻重,考而罚之。是故我今劝诸有情,然灯造幡(fān),放生修福,令度苦厄(è),不遭众难。” fù cì , ā nán , bǐ yǎn mó wáng zhǔ lǐng shì jiān míng jí zhī jì , ruò zhū yǒu qíng , bù xiào wǔ nì , pò rǔ sān bǎo , huài jūn chén fǎ , huǐ yú xìn jiè , yǎn mó fǎ wáng , suí zuì qīng zhòng , kǎo ér fá zhī 。 shì gù wǒ jīn quàn zhū yǒu qíng , rán dēng zào fān, fàng shēng xiū fú , líng dù kǔ è, bù zāo zhòng nán 。” 38. 尔时,众中有十二药叉大将,俱在会坐,所谓:宫毗(pí)罗大将,伐(fá)折罗大将,迷企罗大将,安底罗大将,頞(è)你罗大将,珊底罗大将,因达罗大将,波夷罗大将,摩虎罗大将,真达罗大将,招杜罗大将,毗(pí)羯(jié)罗大将。 ěr shí , zhòng zhōng yǒu shí èr yào chā dà jiāng , jù zài huì zuò , suǒ wèi : gōng pí luó dà jiāng , fá zhē luó dà jiāng , mí qǐ luó dà jiāng , ān dǐ luó dà jiāng , è nǐ luó dà jiāng , shān dǐ luó dà jiāng , yīn dá luó dà jiāng , bō yí luó dà jiāng , mó hǔ luó dà jiāng , zhēn dá luó dà jiāng , zhāo dù luó dà jiāng , pí jié luó dà jiāng 。 39. 此十二药叉大将,一一各有七千药叉以为眷属,同时举声白佛言:“世尊,我等今者,蒙佛威力,得闻世尊药师琉璃光如来名号,不复更有恶趣之怖。我等相率(shuài),皆同一心,乃至尽形归佛、法、僧,誓当荷负一切有情,为作义利,饶益安乐。随于何等村城、国邑(yì),空闲林中,若有流布此经,或复受持药师琉璃光如来名号,恭敬供养者,我等眷属卫护是人,皆使解脱一切苦难。诸有愿求,悉令满足。或有疾厄(è)求度脱者,亦应读诵此经,以五色缕(lǚ),结我名字,得如愿已,然后解结。” cǐ shí èr yào chā dà jiāng , yī yī gè yǒu qī qiān yào chā yǐ wéi juàn shǔ , tóng shí jǔ shēng bái fó yán :“ shì zūn , wǒ děng jīn zhě , mēng fó wēi lì , dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , bù fù gēng yǒu è qù zhī bù 。 wǒ děng xiāng shuài, jiē tóng yī xīn , nǎi zhì jìn xíng guī fó 、 fǎ 、 sēng , shì dāng hé fù yī qiē yǒu qíng , wéi zuò yì lì , ráo yì ān lè 。 suí yú hé děng cūn chéng 、 guó yì, kōng xián lín zhōng , ruò yǒu liú bù cǐ jīng , huò fù shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào , gōng jìng gōng yǎng zhě , wǒ děng juàn shǔ wèi hù shì rén , jiē shǐ jiě tuō yī qiē kǔ nán 。 zhū yǒu yuàn qiú , xī líng mǎn zú 。 huò yǒu jí è qiú dù tuō zhě , yì yīng dú sòng cǐ jīng , yǐ wǔ sè lǚ, jié wǒ míng zì , dé rú yuàn yǐ , rán hòu jiě jié 。” 40. 尔时,世尊赞诸药叉大将言:“善哉,善哉!大药叉将,汝等念报世尊药师琉璃光如来恩德者,常应如是利益安乐一切有情。” ěr shí , shì zūn zàn zhū yào chā dà jiāng yán :“ shàn zāi , shàn zāi ! dà yào chā jiāng , rǔ děng niàn bào shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ēn dé zhě , cháng yīng rú shì lì yì ān lè yī qiē yǒu qíng 。” 41. 尔时,阿难白佛言:“世尊,当何名此法门?我等云何奉持?”佛告阿难:“此法门名说药师琉璃光如来本愿功德,亦名说十二神将饶益有情结愿神咒,亦名拔除一切业障。应如是持。” ěr shí , ā nán bái fó yán :“ shì zūn , dāng hé míng cǐ fǎ mén ? wǒ děng yún hé fèng chí ?” fó gào ā nán :“ cǐ fǎ mén míng shuō yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé , yì míng shuō shí èr shén jiāng ráo yì yǒu qíng jié yuàn shén zhòu , yì míng bá chú yī qiē yè zhàng 。 yīng rú shì chí 。” 42. 时,薄伽(qié)梵(fàn)说是语已,诸菩萨摩诃萨,及大声闻,国王、大臣、婆罗门、居士,天、龙、药叉、健达缚、阿素洛(luò)、揭路荼(tú)、紧捺(nà)洛(luò)、莫呼洛(luò)伽,人、非人等,一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。 shí , báo qié fàn shuō shì yǔ yǐ , zhū pú sà mó hē sà , jí dà shēng wén , guó wáng 、 dà chén 、 pó luó mén 、 jū shì , tiān 、 lóng 、 yào chā 、 jiàn dá fù 、 ā sù luò、 jiē lù tú、 jǐn nà luò、 mò hū luò qié , rén 、 fēi rén děng , yī qiē dà zhòng , wén fó suǒ shuō , jiē dà huān xǐ , xìn shòu fèng xíng 。

 • 回向偈 (Dedication Verses)

  回向偈一 huí xiàng jì yī 愿以此功德 , 庄严佛净土 yuàn yǐ cǐ gōng dé , zhuāng yán fó jìng tǔ 上报四重恩 , 下济三途苦 shàng bào sì zhòng ēn , xià jì sān tú kǔ 若有见闻者 , 悉发菩提心 ruò yǒu jiàn wén zhě , xī fā pú tí xīn 尽此一报身 , 同生极乐国 jìn cǐ yī bào shēn , tóng shēng jí lè guó 回向偈二 huí xiàng jì èr 愿以此功德,普及于一切 yuàn yǐ cǐ gōng dé , pǔ jí yú yī qiē 我等与众生,皆共成佛道 wǒ děng yǔ zhòng shēng , jiē gòng chéng fó dào 愿以此功德,平等施一切 yuàn yǐ cǐ gōng dé , píng děng shī yī qiē 同发菩提心,往生安乐国 tóng fā pú tí xīn , wǎng shēng ān lè guó 回向偈三 huí xiàng jì sān 大慈菩萨回向偈 dà cí pú sà huí xiàng jì 十方三世佛,阿弥陀第一 shí fāng sān shì fó , ā mí tuó dì yī 九品度众生,威德无穷极 jiǔ pǐn dù zhòng shēng , wēi dé wú qióng jí 我今大皈依,忏悔三业罪 wǒ jīn dà guī yī , chàn huǐ sān yè zuì 凡有诸福善,至心用回向 fán yǒu zhū fú shàn , zhì xīn yòng huí xiàng 愿同念佛人,感应随时现 yuàn tóng niàn fó rén , gǎn yīng suí shí xiàn 临终西方境,分明在目前 lín zhōng xī fāng jìng , fēn míng zài mù qián 见闻皆精进,同生极乐国 jiàn wén jiē jīng jìn , tóng shēng jí lè guó 见佛了生死,如佛度一切 jiàn fó liǎo shēng sǐ , rú fó dù yī qiē 无边烦恼断,无量法门修 wú biān fán nǎo duàn , wú liáng fǎ mén xiū 誓愿度众生,总愿成佛道 shì yuàn dù zhòng shēng , zǒng yuàn chéng fó dào 虚空有尽,我愿无穷 xū kōng yǒu jìn , wǒ yuàn wú qióng 情与无情,同圆种智 qíng yǔ wú qíng , tóng yuán zhǒng zhì 南无十方三世佛 nán wú shí fāng sān shì fó 一切菩萨摩诃萨 yī qiē pú sà mó hē sà 摩诃般若波罗密 mó hē bān ruò bō luó mì 回向偈四 huí xiàng jì sì 愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍 yuàn wǒ lín yù mìng zhōng shí , jìn chú yī qiē zhū zhàng ài 面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹 miàn jiàn bǐ fó ā mí tuó , jí dé wǎng shēng ān lè chà 回向偈五 huí xiàng jì wǔ 愿我命终时,尽除诸障碍 yuàn wǒ mìng zhōng shí , jìn chú zhū zhàng ài 面见阿弥陀,往生安乐刹 miàn jiàn ā mí tuó , wǎng shēng ān lè chà 回向偈六 huí xiàng jì liù 愿以此功德,庄严佛净土 yuàn yǐ cǐ gōng dé , zhuāng yán fó jìng tǔ 上报四重恩,下济三途苦 shàng bào sì zhòng ēn , xià jì sān tú kǔ 普愿尽法界,沉溺诸有情 pǔ yuàn jìn fǎ jiè , chén nì zhū yǒu qíng 若有见闻者,悉发菩提心 ruò yǒu jiàn wén zhě ,xī fā pú tí xīn 尽此一报身,同生极乐国 jìn cǐ yī bào shēn , tóng shēng jí lè guó 愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了 yuàn xiāo sān zhàng zhū fán nǎo , yuàn dé zhì huì zhēn míng liǎo 普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道 pǔ yuàn zuì zhàng xī xiāo chú , shì shì cháng xíng pú sà dào 回向偈七 huí xiàng jì qī 愿生西方净土中,九品莲花为父母 yuàn shēng xī fāng jìng tǔ zhōng , jiǔ pǐn lián huā wéi fù mǔ 花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣 huā kāi jiàn fó wù wú shēng , bù tuì pú sà wéi bàn lǚ 回向偈八 huí xiàng jì bā 世界和平,人民安乐 shì jiè hé píng , rén mín ān lè 正法久住,法轮常转 zhèng fǎ jiǔ zhù , fǎ lún cháng zhuǎn 灾障消灭,祸患不生 zāi zhàng xiāo miè , huò huàn bù shēng 法界有情,同生极乐 fǎ jiè yǒu qíng , tóng shēng jí lè 回向偈九 huí xiàng jì jiǔ 我今称念阿弥陀,真实功德佛名号 wǒ jīn chēng niàn ā mí tuó , zhēn shí gōng dé fó míng hào 唯愿慈悲哀摄受,证知忏悔及所愿 wéi yuàn cí bēi āi shè shòu , zhèng zhī chàn huǐ jí suǒ yuàn 我昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴 wǒ xī suǒ zào zhū è yè , jiē yóu wú shǐ tān chēn chī 从身语意之所生,一切我今皆忏悔 cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng , yī qiē wǒ jīn jiē chàn huǐ 愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍 yuàn wǒ lín yù mìng zhōng shí , jìn chú yī qiē zhū zhàng ài 面见我佛阿弥陀,即得往生安乐刹 miàn jiàn wǒ fó ā mí tuó , jí dé wǎng shēng ān lè chà 我既往生彼国已,现前成就此大愿 wǒ jì wǎng shēng bǐ guó yǐ , xiàn qián chéng jiù cǐ dà yuàn 普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹 pǔ yuàn chén nì zhū zhòng shēng , sù wǎng wú liáng guāng fó chà 回向偈十 huí xiàng jì shí 西方发愿文 xī fāng fā yuàn wén 稽首西方安乐国,接引众生大导师 jī shǒu xī fāng ān lè guó , jiē yǐn zhòng shēng dà dǎo shī 我今发愿愿往生,唯愿慈悲哀摄受 wǒ jīn fā yuàn yuàn wǎng shēng , wéi yuàn cí bēi āi shè shòu

 • 回向偈的意义 (Meaning of Dedication Verses)

  回向偈是佛教用词。 huí xiàng jì shì fó jiào yòng cí The dedication verse is a term used in Buddhism. 回向偈的用处很大,修行的人不论念经念佛,念完了,都一定要把回向偈念一遍。 huí xiàng jì de yòng chǔ hěn dà , xiū xíng de rén bù lùn niàn jīng niàn fó , niàn wán liǎo , dū yī dìng yào bǎ huí xiàng jì niàn yī biàn Dedication verses are highly important for practitioners, regardless of whether they are reciting scripture or sutras, as after the recitation, they must recite a dedication verse. 回向是有归拢和趋向的意思,就是要把念佛念经的功德汇集到一个目的上去。 huí xiàng yǒu guī lǒng hé qū xiàng de yì sī , jiù shì yào bǎ niàn fó niàn jīng de gōng dé huì jí dào yī gè mù de shàng qù 'Dedication' refers to gathering and directing, which means that the merit generated from reciting the sutras or the Buddha's name should be accumulated and directed towards a single goal. 这个目的就是求生到西方极乐世界去。 zhè gè mù de jiù shì qiú shēng dào xī fāng jí lè shì jiè qù This goal is to be reborn in the Western Pure Land. 念回向偈的时候,也和念佛一样,要一字一句都从心里经过,不能随口念念就了事的。 niàn huí xiàng jì de shí hòu, yě hé niàn fó yī yàng, yào yī zì yī jù dū cóng xīn lǐ jīng guò, bù néng suí kǒu niàn niàn jiù liǎo shì de When reciting the dedication verse, like the Buddha's name, every word and sentence must come from the heart and cannot be recited carelessly." credits to: https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9E%E5%90%91%E5%81%88/1635480

 • 般若波罗蜜多心经 (Heart Sutra)

  1. 观自在菩萨 guān zì zài pú sà 行深般若波罗蜜多时 xíng shēn bān ruò bō luó mì duō shí 照见五蕴皆空 zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 度一切苦厄 dù yī qiē kǔ è 2. 舍利子 shè lì zǐ 色不异空 sè bù yì kōng 空不异色 kōng bù yì sè 色即是空 sè jí shì kōng 空即是色 kōng jí shì sè 3. 受想行识 shòu xiǎng xíng shí 亦复如是 yì fù rú shì 舍利子 shè lì zǐ 是诸法空相 shì zhū fǎ kōng xiāng 不生不灭 bù shēng bù miè 不垢不净 bù gòu bù jìng 不增不减 bù zēng bù jiǎn 4. 是故空中无色 shì gù kōng zhōng wú sè 无受想行识 wú shòu xiǎng xíng shí 无眼耳鼻舌身意 wú yǎn ěr bí shé shēn yì 无色声香味触法 wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ 无眼界 wú yǎn jiè 乃至无意识界 nǎi zhì wú yì shí jiè 无无明 wú wú míng 亦无无明尽 yì wú wú míng jìn 乃至无老死 nǎi zhì wú lǎo sǐ 亦无老死尽 yì wú lǎo sǐ jìn 5. 无苦集灭道 wú kǔ jí miè dào 无智亦无得 wú zhì yì wú dé 以无所得故 yǐ wú suǒ dé gù 菩提萨埵 pú tí sà duǒ 依般若波罗蜜多故 yī bān ruò bō luó mì duō gù 6. 心无罣碍 xīn wú guà ài 无罣碍 wú guà ài 故无有恐怖 gù wú yǒu kǒng bù 远离颠倒梦想 yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 究竟涅盘 jiū jìng niè pán 7. 三世诸佛 sān shì zhū fó 依般若波罗蜜多故 yī bān ruò bō luó mì duō gù 得阿耨多罗三藐三菩提 dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí 8. 故知般若波罗蜜多 gù zhī bān ruò bō luó mì duō 是大神咒 shì dà shén zhòu 是大明咒 shì dà míng zhòu 是无上咒 shì wú shàng zhòu 是无等等咒 shì wú děng děng zhòu 能除一切 néng chú yī qiē 9. 苦, 真实不虚 kǔ , zhēn shí bù xū 故说般若波罗蜜多咒 gù shuō bān ruò bō luó mì duō zhòu 10. 即说咒曰, jí shuō zhòu yuē 揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃。 jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē 。

bottom of page