top of page

真实佛法息灾赐福经 (真佛经) - True Buddha Sutra

“祈请莲生活佛加持文”:

“ qí qǐng lián shēng huó fó jiā chí wén ”:


1.

嗡。哑。吽。

OM AH HOM


2.

敬以清净身口意。供养毘卢遮那尊。

jìng yǐ qīng jìng shēn kǒu yì 。 gōng yǎng bì lú zhē nà zūn 。

法身佛眼佛母圣。报身莲花童子身。

fǎ shēn fó yǎn fó mǔ shèng 。 bào shēn lián huā tóng zǐ shēn 。

应身教主莲生佛。三身无别大佛恩。

yīng shēn jiào zhǔ lián shēng fó 。 sān shēn wú bié dà fó ēn 。

恭敬真佛大传承。具足神通弥六合。

gōng jìng zhēn fó dà chuán chéng 。 jù zú shén tōng mí liù hé 。

放光遍照于三际。一如无间能现证。

fàng guāng biàn zhào yú sān jì 。 yī rú wú jiān néng xiàn zhèng 。

佛子时时常哀请。光明注照福慧增。

fó zǐ shí shí cháng āi qǐng 。 guāng míng zhù zhào fú huì zēng 。

昔日释迦来授记。阿弥陀佛殷付托。

xī rì shì jiā lái shòu jì 。 ā mí tuó fó yīn fù tuō 。

弥勒菩萨戴红冠。莲华大士授密法。

mí lè pú sà dài hóng guān 。 lián huá dà shì shòu mì fǎ 。

祈请不舍弘誓愿。救度我等诸众生。

qí qǐng bù shè hóng shì yuàn 。 jiù dù wǒ děng zhū zhòng shēng 。

如是护念而摄受。祈请加持速成就。

rú shì hù niàn ér shè shòu 。 qí qǐng jiā chí sù chéng jiù 。


3.

南摩毘卢遮那佛。

nán mó bì lú zhē nà fó 。

南摩佛眼佛母。

nán mó fó yǎn fó mǔ 。

南摩莲花童子。

nán mó lián huā tóng zǐ 。

南摩莲生活佛。

nán mó lián shēng huó fó 。


4.

南摩真佛海会十方三世诸佛菩萨摩诃萨。(三称)

nán mó zhēn fó hǎi huì shí fāng sān shì zhū fó pú sà mó hē sà 。( sān chēng )


5.

念圣诰三遍:

niàn shèng gào sān biàn :


西方莲池海会。摩诃双莲池。

xī fāng lián chí hǎi huì 。 mó hē shuāng lián chí 。

十八大莲花童子。白衣圣尊。

shí bā dà lián huā tóng zǐ 。 bái yī shèng zūn 。

红冠圣冕金刚上师。主金刚真言界秘密主。

hóng guān shèng miǎn jīn gāng shàng shī 。zhǔ jīn gāng zhēn yán jiè mì mì zhǔ 。

大持明第一世灵仙真佛宗。卢胜彦密行尊者。

dà chí míng dì yī shì líng xiān zhēn fó zōng 。 lú shèng yàn mì xíng zūn zhě 。


6.

香赞: 
xiāng zàn :  
炉香乍热 法界蒙熏 真佛海会悉遥闻 随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身
lú xiāng zhà rè ; fǎ jiè mēng xūn ; zhēn fó hǎi huì xī yáo wén suí chǔ jié xiáng yún; chéng yì fāng yīn ; zhū fó xiàn quán shēn;

南无香云盖菩萨摩诃萨 
nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà
南无香云盖菩萨摩诃萨 
nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà
南无香云盖菩萨摩诃萨 
nán wú xiāng yún gài pú sà mó hē sà

南无真佛会上诸佛菩萨摩诃萨(三称)

nán wú zhēn fó huì shàng zhū fó pú sà mó hē sà ( sān chēng )


7.

奉请二佛八菩萨:

fèng qǐng èr fó bā pú sà :


南摩法界最胜宫毘卢遮那佛。

nán mó fǎ jiè zuì shèng gōng bì lú zhē nà fó 。

南摩西方极乐世界阿弥陀佛。

nán mó xī fāng jí lè shì jiè ā mí tuó fó 。

南摩观世音菩萨摩诃萨。

nán mó guān shì yīn pú sà mó hē sà 。

南摩弥勒菩萨摩诃萨。

nán mó mí lè pú sà mó hē sà 。

南摩虚空藏菩萨摩诃萨。

nán mó xū kōng zàng pú sà mó hē sà 。

南摩普贤菩萨摩诃萨。

nán mó pǔ xián pú sà mó hē sà 。

南摩金刚手菩萨摩诃萨。

nán mó jīn gāng shǒu pú sà mó hē sà 。

南摩妙吉祥菩萨摩诃萨。

nán mó miào jí xiáng pú sà mó hē sà 。

南摩除盖障菩萨摩诃萨。

nán mó chú gài zhàng pú sà mó hē sà 。

南摩地藏王菩萨摩诃萨。

nán mó dì zàng wáng pú sà mó hē sà 。

南摩诸尊菩萨摩诃萨。

nán mó zhū zūn pú sà mó hē sà 。


8.

开经偈: 
kāi jīng jì : 

无上甚深微妙法。

wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ 。

百千万劫难遭遇。

bǎi qiān wàn jié nán zāo yù 。

我今见闻得受持。

wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí 。

愿解如来真实义。

yuàn jiě rú lái zhēn shí yì 。


9.

真实佛法息灾赐福经: 
zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng :  

莲生活佛说「真实佛法息灾赐福经」

lián shēng huó fó shuō 「 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng 」


如是我闻。一时大白莲花童子。在摩诃双莲池。

rú shì wǒ wén 。 yī shí dà bái lián huā tóng zǐ 。 zài mó hē shuāng lián chí 。

坐于大白莲花法座之上。周围十七朵大莲花。

zuò yú dà bái lián huā fǎ zuò zhī shàng 。 zhōu wéi shí qī duǒ dà lián huā 。

青色青光。黄色黄光。赤色赤光。紫色紫光。

qīng sè qīng guāng 。 huáng sè huáng guāng 。 chì sè chì guāng 。 zǐ sè zǐ guāng 。

各朵莲花。微妙香洁。白莲花童子。默运神通。

gè duǒ lián huā 。 wēi miào xiāng jié 。 bái lián huā tóng zǐ 。 mò yùn shén tōng 。

将一个摩诃双莲池。变化得格外金光灿烂。

jiāng yī gè mó hē shuāng lián chí 。 biàn huà dé gé wài jīn guāng càn làn 。

所有香花全部怒放。瑞草放出香息。

suǒ yǒu xiāng huā quán bù nù fàng 。 ruì cǎo fàng chū xiāng xī 。

白鹤。孔雀。鹦鹉。舍利。

bái hè 。 kǒng què 。 yīng wǔ 。 shè lì 。

迦陵频迦。共命之鸟。均化金色。

jiā líng pín jiā 。 gòng mìng zhī niǎo 。 jūn huà jīn sè 。

出和雅天音。空中金色光。

chū hé yǎ tiān yīn 。 kōng zhōng jīn sè guāng 。

有净妙天音来自虚空。

yǒu jìng miào tiān yīn lái zì xū kōng 。

诸世界香气芬馥。空中金阁。

zhū shì jiè xiāng qì fēn fù 。 kōng zhōng jīn gé 。

全生光华。遍敷金莲。

quán shēng guāng huá 。 biàn fū jīn lián 。

虚空之中天花飘散。

xū kōng zhī zhōng tiān huā piāo sàn 。


10.

尔时。摩诃双莲池。

ěr shí 。 mó hē shuāng lián chí 。

大大震动。无量诸天皆感受之。

dà dà zhèn dòng 。 wú liáng zhū tiān jiē gǎn shòu zhī 。

佛菩萨声闻皆感受之均至摩诃双莲池。

fó pú sà shēng wén jiē gǎn shòu zhī jūn zhì mó hē shuāng lián chí 。

三十三天主均赶赴摩诃双莲池。

sān shí sān tiān zhǔ jūn gǎn fù mó hē shuāng lián chí 。

集诸二十八天众。

jí zhū èr shí bā tiān zhòng 。

帝释。梵王。八部四众。广说法要。

dì shì 。 fàn wáng 。 bā bù sì zhòng 。 guǎng shuō fǎ yào 。


11.

尔时。金莲花童子现出大慧光。

ěr shí 。 jīn lián huā tóng zǐ xiàn chū dà huì guāng 。

白莲花童子现出法界光。

bái lián huā tóng zǐ xiàn chū fǎ jiè guāng 。

绿莲花童子现出万宝光。

lǜ lián huā tóng zǐ xiàn chū wàn bǎo guāng 。

黑莲花童子现出降伏光。

hēi lián huā tóng zǐ xiàn chū jiàng fú guāng 。

红莲花童子现出行愿光。

hóng lián huā tóng zǐ xiàn chū xíng yuàn guāng 。

紫莲花童子现出端严光。

zǐ lián huā tóng zǐ xiàn chū duān yán guāng 。

蓝莲花童子现出果德光。

lán lián huā tóng zǐ xiàn chū guǒ dé guāng 。

黄莲花童子现出福足光。

huáng lián huā tóng zǐ xiàn chū fú zú guāng 。

橙莲花童子现出童真光。

chéng lián huā tóng zǐ xiàn chū tóng zhēn guāng 。


12.

诸天见之。大感惊异。

zhū tiān jiàn zhī 。 dà gǎn jīng yì 。

于是帝释从座而起。

yú shì dì shì cóng zuò ér qǐ 。

稽首向前对白莲花童子而说。

jī shǒu xiàng qián duì bái lián huā tóng zǐ ér shuō 。

稀有圣尊。摩诃双莲池。

xī yǒu shèng zūn 。 mó hē shuāng lián chí 。

以何因缘。现此大光华。

yǐ hé yīn yuán 。 xiàn cǐ dà guāng huá 。


13.

大白莲花童子说。当为汝等细说。

dà bái lián huā tóng zǐ shuō 。 dāng wéi rǔ děng xì shuō 。

帝释说。圣尊威权最尊。

dì shì shuō 。 shèng zūn wēi quán zuì zūn 。

惟愿圣尊为众宣说。一切人天咸知皈向。

wéi yuàn shèng zūn wéi zhòng xuān shuō 。 yī qiē rén tiān xián zhī guī xiàng 。


14.

尔时。大白莲花童子告帝释及诸大众说。

ěr shí 。 dà bái lián huā tóng zǐ gào dì shì jí zhū dà zhòng shuō 。

善哉善哉。吾今为汝及未世众生。

shàn zāi shàn zāi 。 wú jīn wéi rǔ jí wèi shì zhòng shēng 。

有缘者于当来之世。

yǒu yuán zhě yú dāng lái zhī shì 。

咸共知之真实佛法及息灾赐福之理。

xián gòng zhī zhī zhēn shí fó fǎ jí xī zāi cì fú zhī lǐ 。


15.

大白莲花童子即说。诸佛菩萨救度众生。

dà bái lián huā tóng zǐ jí shuō 。 zhū fó pú sà jiù dù zhòng shēng 。

有最胜世界。妙宝世界。圆珠世界。

yǒu zuì shèng shì jiè 。 miào bǎo shì jiè 。 yuán zhū shì jiè 。

无忧世界。净住世界。法意世界。

wú yōu shì jiè 。 jìng zhù shì jiè 。 fǎ yì shì jiè 。

满月世界。妙喜世界。妙圆世界。

mǎn yuè shì jiè 。 miào xǐ shì jiè。 miào yuán shì jiè 。

华藏世界。真如世界。圆通世界。

huá zàng shì jiè 。 zhēn rú shì jiè 。 yuán tōng shì jiè 。

如今。将有真佛世界。

rú jīn 。 jiāng yǒu zhēn fó shì jiè 。


16.

于是佛菩萨声闻缘觉及诸天众闻圣尊开演真佛世界。

yú shì fó pú sà shēng wén yuán jué jí zhū tiān zhòng wén shèng zūn kāi yǎn zhēn fó shì jiè 。

知是过去现在未来之吉祥善逝大悲因果。

zhī shì guò qù xiàn zài wèi lái zhī jí xiáng shàn shì dà bēi yīn guǒ 。

是圣尊为众生化身示现。

shì shèng zūn wéi zhòng shēng huà shēn shì xiàn。

各各欢喜得未曾有。稽首称赞而说偈言。

gè gè huān xǐ dé wèi zēng yǒu 。 jī shǒu chēng zàn ér shuō jì yán 。


17.

圣尊大慈悲。 无上秘密尊。

shèng zūn dà cí bēi 。 wú shàng mì mì zūn 。

过去早修证。 离欲超凡间。

guò qù zǎo xiū zhèng 。 lí yù chāo fán jiān 。

今创真佛界。 怜愍诸群有。

jīn chuàng zhēn fó jiè 。 lián mǐn zhū qún yǒu 。

化身为教主。 下降至娑婆。

huà shēn wéi jiào zhǔ 。 xià jiàng zhì suō pó 。

善哉号莲生。 为众广宣说。

shàn zāi hào lián shēng 。 wéi zhòng guǎng xuān shuō 。

我等均已闻。 当为大护持。

wǒ děng jūn yǐ wén 。 dāng wéi dà hù chí 。


18.

尔时。圣尊大白莲花童子告大众。

ěr shí 。 shèng zūn dà bái lián huā tóng zǐ gào dà zhòng 。

修行以无念为正觉佛宝。

xiū xíng yǐ wú niàn wéi zhèng jué fó bǎo 。

身清净。口清净。意清净为法宝。

shēn qīng jìng 。 kǒu qīng jìng 。 yì qīng jìng wéi fǎ bǎo 。

依真佛上师为僧宝。

yī zhēn fó shàng shī wéi sēng bǎo 。


19.

圣尊告大众。若有善男子。善女人。

shèng zūn gào dà zhòng 。 ruò yǒu shàn nán zǐ 。 shàn nǚ rén 。

于每年五月十八日。

yú měi nián wǔ yuè shí bā rì 。

沐浴斋戒。著新净衣服。

mù yù zhāi jiè 。 zhù xīn jìng yī fú 。

或于每月十八日。或本命生辰日。

huò yú měi yuè shí bā rì 。 huò běn mìng shēng chén rì 。

在密坛前。奉请二佛八菩萨。

zài mì tán qián 。 fèng qǐng èr fó bā pú sà 。

奉诵「真实佛法息灾赐福经」

fèng sòng 「 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng 」

随心所求。自有感应。

suí xīn suǒ qiú 。 zì yǒu gǎn yīng。

更能供养香花灯茶果。

gēng néng gōng yǎng xiāng huā dēng chá guǒ 。

虔诚祈祷。咸得如意。

qián chéng qí dǎo 。 xián dé rú yì 。


20.

圣尊告大众。

shèng zūn gào dà zhòng 。

世间高官贵人沙门居士修道俗人等。

shì jiān gāo guān guì rén shā mén jū shì xiū dào sú rén děng 。

若闻此经。受持读诵。如是之人禄位最尊。

ruò wén cǐ jīng 。 shòu chí dú sòng 。 rú shì zhī rén lù wèi zuì zūn 。

寿命延长。求子得子。求女得女。

shòu mìng yán cháng 。 qiú zǐ dé zǐ 。 qiú nǚ dé nǚ 。

获福最是无量。

huò fú zuì shì wú liáng 。

是增益的大福宝经。

shì zēng yì de dà fú bǎo jīng 。


21.

若有先亡。怨亲债主。

ruò yǒu xiān wáng 。 yuàn qīn zhài zhǔ 。

未能得度。滞泄幽冥。

wèi néng dé dù 。 zhì xiè yōu míng 。

若能持诵本经。印送本经。

ruò néng chí sòng běn jīng 。 yìn sòng běn jīng 。

亡者升天。怨亲退散。现存获福。

wáng zhě shēng tiān 。 yuàn qīn tuì sàn 。 xiàn cún huò fú 。

若有男子女人。或被邪魔所侵。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén 。 huò bèi xié mó suǒ qīn 。

鬼神为害。恶梦昏乱。

guǐ shén wéi hài 。 è mèng hūn luàn 。

受持本经。施印本经邪鬼退藏。即得安乐。

shòu chí běn jīng 。 shī yìn běn jīng xié guǐ tuì zàng 。 jí dé ān lè 。


22.

若有疾厄缠身。前世因果业报。鬼神病等。

ruò yǒu jí è chán shēn 。 qián shì yīn guǒ yè bào 。 guǐ shén bìng děng 。

受持本经。印施本经。

shòu chí běn jīng 。 yìn shī běn jīng 。

即得灾厄消除。病源立解。

jí dé zāi è xiāo chú 。 bìng yuán lì jiě 。

若有恶运。官讼牵缠。

ruò yǒu è yùn 。 guān sòng qiān chán 。

囚禁狱系但能持诵本经。印施本经。

qiú jīn yù xì dàn néng chí sòng běn jīng 。

即得解除。凶殃殄灭。化为吉祥。

yìn shī běn jīng 。 jí dé jiě chú 。 xiōng yāng tiǎn miè 。 huà wéi jí xiáng 。


23.

若两国争战。能持此经。

ruò liǎng guó zhēng zhàn 。 néng chí cǐ jīng 。

立像供养。即得加威。战无不胜。

lì xiàng gōng yǎng 。 jí dé jiā wēi 。 zhàn wú bù shèng 。

诵者。印者。施者。

sòng zhě 。 yìn zhě 。 shī zhě 。

能一切吉祥如意圆满。

néng yī qiē jí xiáng rú yì yuán mǎn 。

消除诸毒害。能灭生死苦。

xiāo chú zhū dú hài 。 néng miè shēng sǐ kǔ 。


24.

西方真佛海会。摩诃双莲池。

xī fāng zhēn fó hǎi huì 。 mó hē shuāng lián chí 。

大白莲花童子。即于其中。

dà bái lián huā tóng zǐ 。 jí yú qí zhōng 。

而说咒曰:

ér shuō zhòu yuē :

「嗡。古鲁。莲生悉地。吽。」(无数遍) 

「OM 。 gǔ lǔ 。 lián shēng xī dì 。 HOM。」( wú shù biàn ) 


圣尊说此经已。帝释及诸大众。天龙八部四众。

shèng zūn shuō cǐ jīng yǐ 。 dì shì jí zhū dà zhòng 。 tiān lóng bā bù sì zhòng 。

恭敬作礼。信受奉行。真实佛法息灾赐福经终。

gōng jìng zuò lǐ 。 xìn shòu fèng xíng 。 zhēn shí fó fǎ xī zāi cì fú jīng zhōng 。


---


回向偈:

huí xiàng jì :

愿以此功德。 庄严佛净土。

yuàn yǐ cǐ gōng dé 。 zhuāng yán fó jìng tǔ 。

上报四重恩。 下济三途苦。

shàng bào sì zhòng ēn 。 xià jì sān tú kǔ 。

若有见闻者。 悉发菩提心。

ruò yǒu jiàn wén zhě 。 xī fā pú tí xīn 。

尽此一报身。 同生极乐国。

jìn cǐ yī bào shēn 。 tóng shēng jí lè guó 。Comments


bottom of page