top of page

回向偈 (Dedication Verses) - Own Edition

愿我所有功德, 回向一切法皆众生

yuàn wǒ suǒ yǒu gōng dé, huí xiàng yī qiē fǎ jiē zhòng shēng

共回向阿耨多罗三藐三菩提

gòng huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

愿以此功德,回向所有与我有缘的众生

yuàn yǐ cǐ gōng dé , huí xiàng suǒ yǒu yǔ wǒ yǒu yuán de zhòng shēng

及其一切父母眷属冤亲债主

jí qí yī qiē fù mǔ juàn shǔ yuān qīn zhài zhǔ

消除一切业障, 一切病苦

xiāo chú yī qiē yè zhàng , yī qiē bìng kǔ

化解仇怨, 归信三宝

huà jiě chóu yuàn , guī xìn sān bǎo

念佛求生西方极乐世界

niàn fó qiú shēng xī fāng jí lè shì jiè

早成无上佛道

zǎo chéng wú shàng fó dào

愿我能带一切和我有缘的众生及其父母眷属冤亲债主

yuàn wǒ néng dài yī qiē hé wǒ yǒu yuán de zhòng shēng jí qí fù mǔ juàn shǔ yuān qīn zhài zhǔ

往生西方阿弥陀佛极乐世界

wǎng shēng xī fāng ā mí tuó fó jí lè shì jiè


--


愿将此(诵经/念佛)的功德回向给 xxx

yuàn jiāng cǐ ( sòng jīng / niàn fó ) de gōng dé huí xiàng gěi xxx


阿弥陀佛 x3

ā mí tuó fó x3

--

愿以此功德。 庄严佛净土。

yuàn yǐ cǐ gōng dé 。 zhuāng yán fó jìng tǔ 。

上报四重恩。 下济三途苦。

shàng bào sì zhòng ēn 。 xià jì sān tú kǔ 。

若有见闻者。 悉发菩提心。

ruò yǒu jiàn wén zhě 。 xī fā pú tí xīn 。

尽此一报身。 同生极乐国。

jìn cǐ yī bào shēn 。 tóng shēng jí lè guó 。


Comments


bottom of page