top of page

回向偈 (Dedication Verses)

回向偈一 huí xiàng jì yī

愿以此功德 , 庄严佛净土

yuàn yǐ cǐ gōng dé , zhuāng yán fó jìng tǔ

上报四重恩 , 下济三途苦

shàng bào sì zhòng ēn , xià jì sān tú kǔ

若有见闻者 , 悉发菩提心

ruò yǒu jiàn wén zhě , xī fā pú tí xīn

尽此一报身 , 同生极乐国

jìn cǐ yī bào shēn , tóng shēng jí lè guó


回向偈二 huí xiàng jì èr

愿以此功德,普及于一切

yuàn yǐ cǐ gōng dé , pǔ jí yú yī qiē

我等与众生,皆共成佛道

wǒ děng yǔ zhòng shēng , jiē gòng chéng fó dào

愿以此功德,平等施一切

yuàn yǐ cǐ gōng dé , píng děng shī yī qiē

同发菩提心,往生安乐国

tóng fā pú tí xīn , wǎng shēng ān lè guó


回向偈三 huí xiàng jì sān

大慈菩萨回向偈

dà cí pú sà huí xiàng jì

十方三世佛,阿弥陀第一

shí fāng sān shì fó , ā mí tuó dì yī

九品度众生,威德无穷极

jiǔ pǐn dù zhòng shēng , wēi dé wú qióng jí

我今大皈依,忏悔三业罪

wǒ jīn dà guī yī , chàn huǐ sān yè zuì

凡有诸福善,至心用回向

fán yǒu zhū fú shàn , zhì xīn yòng huí xiàng

愿同念佛人,感应随时现

yuàn tóng niàn fó rén , gǎn yīng suí shí xiàn

临终西方境,分明在目前

lín zhōng xī fāng jìng , fēn míng zài mù qián

见闻皆精进,同生极乐国

jiàn wén jiē jīng jìn , tóng shēng jí lè guó

见佛了生死,如佛度一切

jiàn fó liǎo shēng sǐ , rú fó dù yī qiē

无边烦恼断,无量法门修

wú biān fán nǎo duàn , wú liáng fǎ mén xiū

誓愿度众生,总愿成佛道

shì yuàn dù zhòng shēng , zǒng yuàn chéng fó dào

虚空有尽,我愿无穷

xū kōng yǒu jìn , wǒ yuàn wú qióng

情与无情,同圆种智

qíng yǔ wú qíng , tóng yuán zhǒng zhì

南无十方三世佛

nán wú shí fāng sān shì fó

一切菩萨摩诃萨

yī qiē pú sà mó hē sà

摩诃般若波罗密

mó hē bān ruò bō luó mì


回向偈四 huí xiàng jì sì

愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍

yuàn wǒ lín yù mìng zhōng shí , jìn chú yī qiē zhū zhàng ài

面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹

miàn jiàn bǐ fó ā mí tuó , jí dé wǎng shēng ān lè chà


回向偈五 huí xiàng jì wǔ

愿我命终时,尽除诸障碍

yuàn wǒ mìng zhōng shí , jìn chú zhū zhàng ài

面见阿弥陀,往生安乐刹

miàn jiàn ā mí tuó , wǎng shēng ān lè chà


回向偈六 huí xiàng jì liù

愿以此功德,庄严佛净土

yuàn yǐ cǐ gōng dé , zhuāng yán fó jìng tǔ

上报四重恩,下济三途苦

shàng bào sì zhòng ēn , xià jì sān tú kǔ

普愿尽法界,沉溺诸有

pǔ yuàn jìn fǎ jiè , chén nì zhū yǒu qíng

若有见闻者,悉发菩提心

ruò yǒu jiàn wén zhě ,xī fā pú tí xīn

尽此一报身,同生极乐国

jìn cǐ yī bào shēn , tóng shēng jí lè guó

愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了

yuàn xiāo sān zhàng zhū fán nǎo , yuàn dé zhì huì zhēn míng liǎo

普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道

pǔ yuàn zuì zhàng xī xiāo chú , shì shì cháng xíng pú sà dào

回向偈七 huí xiàng jì qī

愿生西方净土中,九品莲花为父母

yuàn shēng xī fāng jìng tǔ zhōng , jiǔ pǐn lián huā wéi fù mǔ

花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣

huā kāi jiàn fó wù wú shēng , bù tuì pú sà wéi bàn


回向偈八 huí xiàng jì bā

世界和平,人民安乐

shì jiè hé píng , rén mín ān lè

正法久住,法轮常转

zhèng fǎ jiǔ zhù , fǎ lún cháng zhuǎn

灾障消灭,祸患不生

zāi zhàng xiāo miè , huò huàn bù shēng

法界有情,同生极乐

fǎ jiè yǒu qíng , tóng shēng jí lè


回向偈九 huí xiàng jì jiǔ

我今称念阿弥陀,真实功德佛名号

wǒ jīn chēng niàn ā mí tuó , zhēn shí gōng dé fó míng hào

唯愿慈悲哀摄受,证知忏悔及所愿

wéi yuàn cí bēi āi shè shòu , zhèng zhī chàn huǐ jí suǒ yuàn

我昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴

wǒ xī suǒ zào zhū è yè , jiē yóu wú shǐ tān chēn chī

从身语意之所生,一切我今皆忏悔

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng , yī qiē wǒ jīn jiē chàn huǐ

愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍

yuàn wǒ lín yù mìng zhōng shí , jìn chú yī qiē zhū zhàng ài

面见我佛阿弥陀,即得往生安乐刹

miàn jiàn wǒ fó ā mí tuó , jí dé wǎng shēng ān lè chà

我既往生彼国已,现前成就此大愿

wǒ jì wǎng shēng bǐ guó yǐ , xiàn qián chéng jiù cǐ dà yuàn

普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹

pǔ yuàn chén nì zhū zhòng shēng , sù wǎng wú liáng guāng fó chà


回向偈十 huí xiàng jì shí

西方发愿文

xī fāng fā yuàn wén

稽首西方安乐国,接引众生大导师

jī shǒu xī fāng ān lè guó , jiē yǐn zhòng shēng dà dǎo shī

我今发愿愿往生,唯愿慈悲哀摄受

wǒ jīn fā yuàn yuàn wǎng shēng , wéi yuàn cí bēi āi shè shòu
Comments


bottom of page